وبلاگ انوش راوید

تاریخ حبیب‌السیر جلد اول برگه سه

داستان تاریخ حبیب‌السیر،  جلد اول بخش سوم

منبع کپی پیس کتاب این برگه:  وبسایت کتابخانه دیجیتالی الکترونیکی قائمیه در اینجا.

 

   توجه:  مقدمه و دیدگاه و تفسیر و بررسی انوش راوید و فهرست لینک های کتاب بررسی داستان تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر در اینجا.

 

کلیک کنید:  مقدمه و فهرست و بررسی داستان تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر

http://arqir.com/484

 

 

ادامه بخش دوم جلد اول

 

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 588

 

(فهرست) نامهای اشخاص و امکنة و قبایل و کتب و فرق جلد اول حبیب السیر «1»

 

آ

 

آثار العلویه- 171

آدم- 1، 2، 12، 13، 15 تا 25، 30، 31 33، 52، 85، 101، 102، 141 157، 175، 283، 284، 294 296، 301، 319، 332، 407 434، 460، 485

آدم ثانی (- نوح)- 29

آذربایجان- 234، 235، 244، 245 466، 488، 499، 500، 519 556

آذربیجان (- آذربایجان)- 130، 182 183، 197، 202، 246 تا 248

آذربیجان بن نورد- 33

آران- 33

آرش- 186

آزاد سرو- 171، 172

آزاده (- نوذر)- 187

آزر- 42، 43، 45، 48

آزر می‌دخت بنت پرویز- 251 تا 253

آسا بن انبا «2» ابن رجعیم بن سلیمان- 127، 128

آسیة بنت مزاحم (زن فرعون)- 80، 82، 83، 88، 422، 432

آصف بن برخیا- 7، 8، 122، 124 تا 127، 584، 585

آکلة الاکباد (- هند)- 347، 542

آلان- 217

آل ابراهیم- 72، 287

آل ذی یزن- 270

آل ریان- 90

آل عبد مناف- 348

آل فرعون- 82

آل محمد- 54

آل یعقوب- 132؛ 434

آلی اوبن حیلون- 76

آمل- 178

آمنة (- ام کلثوم)- 431

آمنة بنت وهب بن عبد مناف- 289 تا 295؛ 299 تا 301

آمویه- 185، 191، 234، 245، 488

 

ا

 

ابان بن سعید العاص- 371، 461

ابان بن عثمان بن عفان- 519

ابجد- 79

ابخشه «3» (مولی رسول اللّه)- 438

ابراهیم‌آباد- 49

ابراهیم بن حارثة شیبانی- 478

______________________________

(1)- این فهرست برحسب متن غیر انتقادی حاضر و استعجالا پس از چاپ آن تهیه شده است لذا از آن اندازه تصحیحی که هنگام تهیه فهرست دست داد جدولی جداگانه ترتیب داده و بپایان فهرست افزوده‌ایم تا خوانندگان ارجمند متن کتاب را برطبق آن اصلاح و فهرست را منطبق بر متن و متن را تا حد امکان مصحح فرمایند.

(2)- (مجمل التواریخ): ابیا؛ (تاریخ گزیده): انبار.

(3)- در چاپ تهران: الخیشة؟

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 589

ابراهیم بن محمد ص- 291، 396، 408 422، 429؛ 430

ابراهیم پیغمبر (خلیل؛ خلیل اللّه، خلیل- الرحمن)- 15 تا 17، 29، 39، 40 42 تا 50، 52 تا 58، 60، 70 تا 72، 75، 76، 79، 81، 97، 102 181؛ 283، 284، 286، 287 294، 305، 319، 408، 459 485، 492؛ 517

ابرهة بن الصباح الحمیری (ابو یکسوم) (اشرم)- 273، 276 تا 279، 564

ابرهة بن حارث الرایش (- ذو المنار)- 263؛ 264

ابطح (- محصب) 336، 410

ابطحش رومی 218، 219

ابله 99، 457، 482

ابلیس 9، 13 تا 15، 18 تا 20، 26 53، 57، 77، 88، 139، 201 299، 311، 323

ابن آکلة الاکباد (- معاویة بن ابی سفیان)- 542

ابن ابی سرح (- عبد اللّه) 501، 513

ابن ابی سفیان (- معاویه) 503، 538 543، 544، 550، 553، 588 567، 569

ابن ابی سلول (- عبد اللّه)- 359

ابن ابی طالب (- علی)- 411، 511 531، 550

ابن ابی قحافه (- ابو بکر)- 324، 445

ابن اثیر- 234؛ 252

ابن اسحاق (- محمد)- 436

ابن الباغیة (- عمرو عاص)- 550

ابن الجون السکونی- 555

ابن الخطاب (- عمر)- 492

ابن الدم- 121

ابن السبا (- عبد اله)- 508

ابن السودا (- عبد اللّه بن سبأ)- 508

ابن العجوز- 142

ابن العجوز (- حزقیل)- 106

ابن ام عمارة انصاری- 453

ابن ام مکتوم- 355، 386

ابن بابویه- 436

ابن جوزی- 24، 103، 140، 298 421، 426، 427، 432، 436 438، 506

ابن حجر (شیخ)- 382

ابن حضرمی (- عبد اللّه) 568، 569

ابن خشاب- 431

ابن خطل (- عبد العزی)- 389

ابن سیرین- 546

ابن شیرزاد- 438

ابن صلوبا- 457، 475

ابن عباس (- عبد اللّه)- 13، 18، 53 103، 126، 138، 142، 308 364، 415، 421، 422، 514 524، 536، 551، 553، 562 568، 571

ابن عبد البر- 429

ابن عبد اللّه (- محمد)- 372

ابن عفان (- عثمان)- 553

ابن عمر (- عبد اللّه)- 564، 565

ابن غرفة- 433

ابن قتیبة- 233

ابن قمیئه (- عبد اللّه)- 346، 347، 349

ابن ماجه- 506

ابن مسعدة (- عبد اللّه)- 547، 553

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 590

ابن مسعود (- عبد اللّه)- 556

ابن معاذ (- سعد)- 345

ابن ملجم- 577 تا 582

ابن هند (- معاویة بن ابی سفیان)- 547، 549، 560، 576

ابنی- 412

ابن یامین- 59؛ 60، 71، 72، 73، 127

ابواء- 301، 334

ابواء (غزوه)- 334

ابو ابراهیم (- رسول اکرم)- 291

ابو اثیله (مولی رسول اللّه)- 438

ابو سید الساعدی- 575

ابو الارامل (- رسول اکرم)- 291

ابو الاسود دیلمی- 526

ابو الاعور السلمی- 467، 543 تا 545، 559؛ 564، 566

ابو الانبیاء (- ابراهیم خلیل اللّه)- 43

ابو البختری بن هشام- 315

ابو البرکات (- عبد اللّه بن احمد نسفی)- 37

ابو البشر (- آدم) 17 تا 19، 21 تا 24، 284، 460، 586

ابو البشر (- کیومرث)- 175

ابو البشیر (مولی رسول اللّه)- 438

ابو البهی (- رافع) (مولی رسول اللّه)- 438

ابو الحارث (- عبد المطلب)- 286

ابو الحارث بن علقمة- 406، 408

ابو الحسن (- علی)- 385، 406، 490 495، 496، 520، 530، 532 550، 552

ابو الحسن عادی- 200

ابو الحسن علی بن فخر الدین عیسی بن ابی الفتح الاربلی- 284

ابو الحسن فاریابی- 18

ابو الحسنین (- علی)- 2

ابو الحکم بن الاخنس بن شریق- 347، 349

ابو الحمراء (- هلال بن الحارث)- 438

ابو الدرداء عویم الانصاری- 329، 507

ابو الریحانتین (- علی)- 520

ابو السائب (- نافع) (مولی رسول اللّه)- 438

ابو السبع (- ذکوان)- 349

ابو السبطین (- علی)- 419، 520

ابو السمح- 438

ابو الصفیان (- ابراهیم خلیل اللّه)- 43

ابو العادیة (- یسار بن سبع)- 554

ابو العاص بن ربیع- 340، 394، 430 454، 583، 584

ابو العاص (- حارث بن امیة بن عبد الشمس)- 322، 427، 497: 505، 509

ابو العباس (- خضر)- 96

ابو العباس (- الولید بن مصعب، فرعون معاصر موسی)- 90

ابو العرب (- اسمعیل)- 55

ابو الغالب- 464

ابو الفتح، ناصر بن محمد الخصیبی- 17، 258، 266

ابو الفتوح رازی- 58، 60، 79، 86 87، 96، 132، 147، 152

ابو الفداء- 563 ح

ابو الفضل (- عباس بن عبد المطلب)- 336، 506

ابو القاسم (- محمد ص) 291، 365، 382 408

ابو المنذر (- ابی بن کعب)- 486

ابو المنصور درمش خان- 76

ابو المؤید (- موفق بن احمد الخوارزمی 316، 331

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 591

ابو النضر (- کنانة)- 284

ابو الهیثم (- مالک بن التیهان)- 321 528، 545، 556

ابو الیس- 152

ابو الیسر (مولی رسول اللّه)- 438

ابو امامة 441-

ابو امیة (- سهیل یا حذیفة یا هشام بن المغیرة)- 308، 386، 394، 426

ابو ایاد (- ابو ربیعة، نزار)- 284

ابو ایوب انصاری- 268، 269، 326 433، 446، 545، 570، 572

ابو بحیرة- 473

ابو براء (- عامر بن مالک)- 354

ابو بکر (- عبد الکعبه، عتیق، عبد اللّه، صدیق، ابن ابی قحافه)- 152، 153، 285 308، 317، 324، 327، 329 330، 332، 333، 345، 346 362، 372، 376، 377، 394 398، 401 تا 403، 409، 412 415، 419، 424، 428، 434 435، 438، 445 تا 447، 449 تا 451، 453 تا 458، 460، 462 تا 465، 474، 491 تا 493، 495 498، 504، 506، 508، 513 515 تا 517، 521، 531 تا 533 535، 541، 542، 554، 566 تا 568، 577

ابو بکر بن حزم- 438

ابو بکر بن علی- 584

ابو بکرة- 547

ابو بکرة (- نفیع) (مولی رسول اللّه) 438

ابو تراب (- علی)- 520

ابو ثور (- عمرو بن معدیکرب)- 404

ابو جرول- 393

ابو جعفر محمد بن علی الباقر- 431

ابو جندل بن سهیل- 372، 472

ابو جهل بن هشام- 285، 310، 313 تا 315، 322، 324، 336، تا 338 340، 341، 464، 465، 472

ابو حذیفة بن المغیرة- 305

ابو حذیفة بن عتبة- 453، 454، 504، 567

ابو حفص (- عمر بن الخطاب)- 465

ابو حفصة (- عمر بن الخطاب)- 465

ابو حنیفه دینوری- 237، 242، 438 532، 546، 554، 563، 573

ابو دجانه سماک بن خرشه انصاری- 340، 345 تا 347، 355، 399، 453

ابو ذر غفاری (- جندب بن جنادة)- 15 152، 153، 308، 382، 386 438، 446، 482، 502، 503 506، 509

ابو رافع- 343

ابو رافع (- اسلم) (مولی رسول اللّه)- 327 396، 438، 506

ابو ربیعه (- نزار، ابو ایاد)- 284

ابو رهم بن عبد العزی- 428

ابو زید بلخی- 183

ابو سعید السمعانی- 558

ابو سعید بن طلحة بن ابی طلحه- 344 347

ابو سعید خدوی (- سعد بن مالک)- 308 434، 446، 489، 492، 570 575

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 592

ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب- 288، 386، 392، 486

ابو سفیان صخر بن حرب بن امیة- 335 تا 338، 342 تا 344، 347، 352 356، 359، 363، 371، 374 385، 387، 441، 505، 548

ابو سلام- 438

ابو سلمة بن عبد الاسد مخزومی- 299، 308 311، 344، 354، 356

ابو سلمة بن عبد اللّه بن عبد الاسد بن عبد یالیل- 426

ابو سلیمان (- خالد بن الولید)- 474

ابو سیف- 429

ابو صیفی بن هاشم بن عبد مناف- 286

ابو ضمیرة (مولی رسول اللّه)- 438

ابو طالب بن عبد المطلب- 288، 289 296، 297، 302 تا 304، 309 310، 313 تا 316، 381، 520 547، 557، 564

ابو طلحه انصاری (- زید بن سهل)- 347 367، 420، 490، 508

ابو عامر اشعری- 393

ابو عامر راهب خزرخی نصرانی- 400

ابو عبد الرحمن (- عبد اللّه بن مسعود)- 507

ابو عبد الرحمن (- معاذ بن جبل)- 471

ابو عبد اللّه (- حسین بن علی)- 502

ابو عبد اللّه البجلی- 79

ابو عبد اللّه بن جمیل بن زهرة- 347

ابو عبد اللّه (- ثوبان بن بجدد)- 438

ابو عبد اللّه (- جعفر بن محمد)- 344

ابو عبد اللّه (- زبیر بن العوام)- 532، 533

ابو عبد اللّه (- عثمان بن عفان)- 497

ابو عبیدة «1» (مولی رسول اللّه)- 438

ابو عبیدة بن الجراح- 285، 308، 329 335، 344، 345، 347، 366 372، 384، 393، 408، 419 446، 458، 460 تا 462، 465 467، 476، 479، 506

ابو عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب- 334 339، 340، 426

ابو عبیدة بن مسعود الثقفی- 474، 475

ابو عتبة (- ابو لهب بن عبد المطلب)- 288

ابو عتبة (چاه)- 386

ابو عتیک (- اسید بن حضیر)- 486

ابو عزة- 340، 352

ابو عزیز بن عمیر- 339، 340

ابو عسیب (- احمر، مرة) (مولی رسول اللّه)- 438

ابو عمارة (- حمزه سید الشهداء)- 348

ابو عمرة الانصاری- 553

ابو عمرو (- عثمان بن عفان)- 497

ابو عیسی (- جعفر بن یعقوب الاصفهانی)- 13

ابو قبیس (کوه)- 23، 52، 302، 336

ابو قبیلة «2» (مولی رسول اللّه)- 438

ابو قتادة انصاری- 343، 358، 364 368، 450، 528، 572

ابو قحافه- (عامر بن کعب بن سعد)- 347، 445، 463

______________________________

(1)- در چاپ تهران: ابو عبیدة بن اسلم.

(2)- در چاپ تهران: ابو قبیله.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 593

ابو قضاعه (- معد)- 284-

ابو کبشه (- سلیم، اوس) (مولی رسول اللّه)- 438

ابو کرب (- اسعد بن مالک بن ابی کرب، تبع اوسط)- 264

ابو کرب بن تبع الاقرن- 264

ابو کرب (- شمر بن اقریقش «1» بن ابرهة بن حارثة الرایش، ارعش)- 264

ابو کرب (- نعمان بن حارث، قطام)- 262

ابو لبابة (مولی رسول اللّه)- 438

ابو لبابة بن عبد المنذر- 341

ابو لقیط (مولی رسول اللّه)- 438

ابو لؤلؤ (فیروز، بابا شجاع الدین)- 489، 498

ابو لهب (- ابو عتبة بن عبد المطلب)- 288 299، 309، 314، 322، 323 392، 431

ابو لیلی بن عمرو بن الجراح- 528

ابو لیلی (- عثمان بن عفان)- 497

ابو لیلی مازنی- 355

ابو مالک بن یرعش- 264

ابو محجن ثقفی- 479

ابو محمد (- آدم)- 18

ابو محمد (- ابراهیم پیغمبر)- 43

ابو محمد (- امام حسن)- 502

ابو محمد (- حسین بن مسعود)- 12

ابو محمد (- طلحة بن عبید اللّه)- 533

ابو محمد (- عبد الرحمن بن عوف)- 506

ابو محمد (- عبد اللّه بن اسعد الیمنی الیافعی)- 271

ابو مرثد غنوی- 335

ابو مرة (- عیاض، ذویزن)- 279

ابو مسرح (- انسه) (مولی رسول اللّه)- 438

ابو مسعود (- عقبته بن عمرو انصاری)- 540، 575

ابو موسی اشعری (- عبد اللّه بن قیس)- 135 136، 356، 357، 380، 393 395، 403، 406، 482، 484 494، 501، 507، 508، 519 524، 528، 529، 562 تا 566 571

ابو مویهیة (مولی رسول اللّه)- 438

ابو نایلة- 343

ابو واقد (مولی رسول اللّه)- 438

ابو هالة بن نباش بن زراره تمیمی (زبیر، مالک، هند، زرارة)- 421، 430

ابو هریره دوسی- 12، 96، 125، 376، 423، 425، 426، 464 484، 515، 519

ابو یحیی (- اسید بن حضیر)- 486

ابو یحیی (- عزرائیل)- 22، 55، 101

ابو یحیی (- صهیب رومی)- 574

ابو یعلی (- حمزه سید الشهداء)- 348

ابو یغفر بن علقمة الدیلمی- 260

ابو یکسوم (- ابرهة الاشرم)- 276

ابی بن خلف- 322، 346

ابی بن عثعث الخثعمی- 403

ابی بن قیس- 555

ابی بن کعب الانصاری الخزرجی، سید القراء (- ابو المنذر)- 437، 486

ابیورد- 504

اتفیان- 181

اثال- 546- 547

______________________________

(1) افریقین، افریقس، افریقس.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 594

اتنیة (- آتن)- 161، 162، 164، 165، 168

اثیم (- بزه‌گر)- 232 (رجوع به یزد جرد شود)

اجان بن ثویانا- 128

اجب- 107، 108، 139

اجنادین- 460، 461، 462، 469 472

احد- 94، 297، 341، 343 تا 347 349، تا 353، 356، 392، 413 426، 442، 453، 523

احزاب- 297، 334، 356، 359 364

احزاب (مسجد)- 401

احزام اسدی- 368

احقاف- 33

احمد (ص)- 142، 270، 272، 278، 283 291، 298، 322، 324، 341 372، 436، 461، 520

احمد بن اعثم کوفی- 445، 450، 453 460، 461، 480، 487، 499 504، 533، 540، 558

احمد بن حنبل (امام)- 506، 516

احمر (غلام ابو سفیان)- 548

احمر (- ابو عسیب) (مولی رسول اللّه)- 438

احمر (- اردوان بن بلاشان)- 220

احنف بن قیس التمیمی- 488، 503، 504 519، 532، 533، 545، 562 564

اخبار الاخیار- 4

اخدود (اصحاب)- 274، 275، 276

اخشید روس (- اسکندر)- 209

اخنس بن شریق- 337، 347، 349

اخنوخ (- ادریس)- 15، 24

اخی عیر بن عمی شدای- 75

ادریس (- اخنوخ، خنوخ)- 15، 24 تا 28، 30، 157، 160، 284، 319

اذاخر- 387

اذنبا بنت بریر بن فالغ- 43

اراک- 387

اران- 500

اربد- 539

اربیل- 107

ارتنگ- 228

ارجاسب- 198، 200 تا 203

ارخ بن یهود امری؟ (یهوأ بن مری؟)- 75

اردشیر (بابکان)- 219، 221 تا 225 227، 233، 253

اردشیر بن اردشیر (- جمیل)- 231، 232 (و نیز رجوع به اردشیر بن هرمز بن نرسی شود)

اردشیر بن شیرویه (- کوچک)- 252

اردشیر (بهمن بن اسفندیار)- 204

اردشیر بن هرمز بن نرسی- (رجوع به اردشیر بن اردشیر شود)

اردن- 50، 99، 104، 114، 138 224، 225

اردوان بن اشغ- 221

اردوان بن بلاشان (- احمر)- 220، 221 143، 458، 471، 494

اردوان بن نرسی- 221، 222، 223

ارسطاطالیس بن نیقوماخس- 165، 171 218

ارسطو- 7، 165، 166، 167

ارطاة بن شرحبیل- 344، 347

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 595

ارطیون- 468، 470

ارعش (یرعش) (- ابو کرب بن شمر)- 264

ارفحشاط- 48

ارفخشد ابن سام بن نوح (ابو الانبیاء)- 32، 33، 43، 97

ارقم بن ابی الارقم- 308

ارقم بن مالک- 308

ارم- 585

ارم بن سام بن نوح- 33، 36، 175

ارمس- 24

ارمن- 217

ارمن بن نورد- 33

ارمنیه- 202، 211، 223، 235، 245، 246، 499، 500

ارمیا (- عزیر) 131 تا 133، 136 199، 200

ارنب- 389

ارنب (- بطلمیوس)- 215

اروند شاه بن کی‌پشین- 198

اروی بنت عبد المطلب- 289

اروی بنت عثمان بن عفان- 519

اروی بنت کریز بن ربیعة- 497

اریحا- 103، 104

اریس- 502

ازد (قبیله)- 255

ازر یانوس- 167

ازوما- 50

ازیاط- 276

اساف- 57

اساف (صنم)- 287

اسامة بن زید بن حارثه- 390، 412، 413 419، 420، 430، 438، 447 448، 538

اسباط- 59، 69، 72 تا 75، 89، 93 105

استوریا- 294

اسحاق (پیغمبر)- 43، 49 تا 54، 57 تا 59، 61؛ 76، 208، 209 219، 294، 486

اسحاق بن اشعث بن قیس کندی- 456

اسحاق بن طلحة بن عبید اللّه- 534

اسد اللّه- 520

اسد اللّه الغالب- 10، 340، 361، 369 509، 538، 540، 543، 547 548، 562، تا 564، 569، 576

اسد بن هاشم بن عبد مناف- 286، 356 520

اسرائیل- 17، 58، تا 60، 63، 70 71، 73، 74

اسرافیل- 19، 339، 413

اسطخر- 488

اسعد بن زرارة- 321، 330

اسعد بن مالک بن ابی کرب (- تبع اوسط)- 264

اسف بن ناصح بن عبید- 36

اسفراین- 504

اسفندیار- 132، 166، 171، 200 تا 204، 221، 222، 264، 468

اسقلینوس- 160، 164، 166، 168

اسقلینوس ثانی (دوم)- 166، 168

اسقیلیا- 164

اسقینانس- 216

اسکندر (رومی)- 40، 141، 143 165، 166، 190، 207، تا 214 218، 219، 364

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 596

اسکندر (ذو القرنین)- 40 تا 42، 209 485

اسکندریه- 59، 167، 168، 209 210، 214، 249، 373، 429 466- 499، 504

اسلع (مولی رسول اللّه)- 438

اسلم- 338

اسلم (قبیله)- 386، 396

اسلم (- ابو رافع) (مولی رسول اللّه)- 438

اسلم بن عبید (مولی رسول اللّه) «1»- 438

اسلینوس- 168

اسماء بن حارثه- 438

اسماء بنت ابی بکر (ذات النطاقین)- 327 465، 533

اسماء بنت عمیس الخثعمیة- 380، 381 383، 409، 428، 431، 435 436، 465، 583، 584

اسماعیل- 43

اسماعیل بن اشعث بن قیس کندی- 456

اسماعیل بن طلحة بن عبید اللّه- 534

اسماعیل (پیغمبر)- 49، 50، 52 تا 57 59، 102، 283، 284، 286 تا 288، 294

اسماعیل (فرشته)- 319، 416

اسود بن سام بن نوح- 32

اسود بن عبد الاسد مخزومی- 390

اسود بن عبد یغوث الزهری- 507

اسود بن عفان- 265

اسود بن کعب عنسی (- عیهلة)- 281 405، 412، 448، 449

اسود بن مالک اسدی- 438

اسود بن منذر- 260

اسود عنسی رجوع به اسود بن کعب ... شود اسؤله جامعه- 18

اسید- 267

اسید بن حضیر انصاری- 321، 341، 345 359، 399، 486

اسیما «2»- 200

اشتر (- مالک)- 547

اشجع- 359، 437

اشجع تمیمی- 577

اشر (اشیر)- 59

اشرم (- ابرهه)- 276

اشعث بن قیس کندی- 456، 470، 471 500، 519، 543، 544، 560 تا 563، 574، 575

اشعیا- 128

اشغ- 221

اشغان- 221

اشک- 219

اشکان (- اشک)- 219

اشکان- 219

اشکانیان- 218، 219، 221

اشمویل- 112 تا 116، 191

اشوت- 24

اشیاع بنت عمران- 137، 138، 140

اشیر (اشر) 59، 76

اشیوع- 147

اصبع بن نباته- 558

اصبوایم- 50

______________________________

(1)- در چاپ تهران: اسلم نام پدر ابو عبیدة است

(2)- مصحف اسپنتمان، (نام خانوادگی زردشت).

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 597

اصحاب اخدود- 274 تا 276

اصحاب ایکه- 79

اصحاب بدر- 486، 574

اصحاب رس- 39

اصحاب شوری- 494

اصحاب فیل- 279، 445

اصحاب کهف- 150، 152، 153، 216

اصحاب مدین- 79

اصخمه- 311 تا 313

اصرم- 98

اصطاغیرا- 165

اصطخر- 176، 191، 206، 218 223، 252، 292، 501، 502

اصفهان- 20، 178، 180، 182، 191 223، 254، 327، 487، 519

اطرکرکس (- ذو القرنین)- 48

اعلام الوری- 403، 430

اعمار الاعیان- 24، 40، 57

اعوائیل- 76

اعوص- 510

اعین بن ضبیعه کوفی- 532، 545

اعین بن مجاشع- 568

اغریرت- 189، 203

اغسطس رومی (اغسطوس)- 141، 215 217

اغواث- 478

افرائیم بن یوسف- 72، 109

افراسیاب- 174، 185 تا 191، 193 تا 197، 200

اکره 576

افریقش بن ابرهه «1»- 263، 264

افریقیه- 148، 218، 263، 497، 501

افسوس- 148، 150 تا 152

افک (حدیث)- 359

افلاطون- 161، 164 تا 166، 168، 171

افلح- 438

افلون (بت)- 154، 155

اقرع بن حابس- 396، 570

اقرن بن ابو مالک (تبع ثانی)- 264

اقصی (مسجد)- 118، 119، 122 128، 130، 131، 135 تا 139 200، 318، 320

اقلیدس- 171

اقلیما (اقلیمیا)- 21، 22

اکیدر بن عبد الملک- 357، 400

اگره- 586

البرز کوه- 189

الجنود (شاپور ذو الاکتاف)- 232

السیاق «2»- 200

الطنا خوش- 215

العبد بن ابرهة (- ذو الاذغار)- 264

الغاز بن هارون- 101

الیاس (پیغمبر)- 42، 106 تا 109 191

الیاس- 119

الیاس بن مضر ...- 283، 284

الیسع بن اخطوب- 107، 109، 110 112، 116، 191، 200

امامة بنت ابی العاس بن الربیع- 430 583، 584

امامة بنت علی بن ابیطالب- 584

ام ابان الصغری بنت عثمان بن عفان- 519

ام اقبال- 290

______________________________

(1)- افریقین، افریقس. افریقیس

(2)- مصحف ابستاق، ابستا، (اوستا) کتاب دین زردشتیان

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 598

ام الاسود (سودة)- 423

ام البراء- 414

ام البنین (دختر عثمان بن عفان)- 519

ام البنین الکلابیة بنت حزام بن خالد بن جعفر ابن ربیعه کلابی- 583، 584

ام البنین بنت عیینة بن حصین فزاری- 519

ام الحسین بنت علی ع- 584

ام الحکم (- زینب بنت جحش)- 426

ام الخیر (- سلمی بنت صخر بن عامر)- 445

ام الرباب- 438

ام الفضل بنت حارث- 428، 506

ام القری- 277، 303، 327

ام الکرام بنت علی ع- 584

ام المساکین (- زینب بنت خزیمة)- 426

ام المؤمنین (- عایشه) 526، 530، 534 تا 536، 539

ام ایمن (- برکة)- 438

ام برده بنت منذر بن زید- 396

امة اللّه بنت زریبه- 438

ام تمیم بنت المنهال- 450، 453

ام جعفر بنت علی ع- 584

ام جمیل (- حمالة الحطب)- 542

ام حبیبة بنت ابی سفیان- 385، 427، 428

ام حبیبة بنت ربیعة الثعلبیة- 583، 584

ام حکیم بنت حارث بن هشام مخزومی- 493

ام حکیم، بیضا بنت عبد المطلب- 498

ام خالد بنت عثمان بن عفان- 519

ام رافع- 438

ام رومان بنت عمیر بن عامر بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالک بن کنانه- 327، 376، 424، 465

امرؤ القیس بن اسود بن منذر- 260

امرؤ القیس بن البدر بن عمرو بن عدی- 259

امرؤ القیس بن عمرو بن امرؤ القیس- 259، 271

ام زفر- 423

ام سعد- 389

ام سعد بنت عثمان بن عفان- 519

ام سعد بنت عروة بن مسعود الثقفیة- 584

ام سلمة بنت ابی امیة بن المغیرة (- هند)- 308، 311، 331، 333، 356 357، 373، 390، 394، 425 426، 429، 430، 438، 525 526

ام سلمة بنت علی ع- 584 تاریخ حبیب السیر ج‌1 598 ا ..... ص : 588

سنان صیداویه- 572

ام سیف- 429

ام ضمیرة- 438

ام طلحة الطلحات (- صفیه)- 535

ام عبد اللّه (- عایشه)- 424

ام عطیه انصاریه- 430، 431

ام علیة- 438

ام عمرو بنت جندب بن عمرو- 519

ام عیاش- 438

ام فروه- 456

ام کلثوم (- آمنة بنت رسول اللّه)- 327 430، 431، 517، 518

ام کلثوم صغری بنت علی ع- 584

ام کلثوم کبری بنت علی ع- 436، 493

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 599 ، 580، 584

ام محمد (- فاطمه زهرا)- 433

ام معبد (- عاتکة بنت خالد خزاعیة)- 325

ام موسی- 580

ام هانی بنت ابو طالب- 318

ام هانی بنت علی ع- 584

ام هند (- خدیجه بنت خویلد)- 421

اموس- 132

اموص- 128

امیر المؤمنین (- علی بن ابیطالب)- 332 339، 395، 402، 411، 523 تا 525، 529، 532، 534، 535 538، 540، 543، 545، 547 550 تا 554، 557، 558، 560، 561 568 تا 571، 573، 574، 576 577، 579، 580، 582

امیر المؤمنین ابو بکر- رجوع به ابو بکر شود

امیر المؤمنین حسن- رجوع بحسن شود

امیر المؤمنین حیدر- رجوع به حیدر شود

امیر المؤمنین عثمان- رجوع به عثمان شود

امیر المؤمنین علی- رجوع به علی شود

امیر المؤمنین عمر- رجوع به عمر شود

امیر النحل (- علی ع)- 520

امیر تیمور گورکان- 10

امیر خواند (- محمد)- 13

امیر محمد حسینی- 4

امیر نجف (- علی بن ابیطالب)- 538 546، 549، 567، 579

امیم بن لاود بن ارم- 175

امیمة- 438

امیة بن خلف- 337، 340، 342، 474

امیة بن عبد المطلب- 348، 426

امیة بن حذیفة بن مغیرة- 347

امیة بن عبد الشمس- 280، 542

انبار- 219، 254، 255، 258، 457

انبا «1» بن رجعیم بن سلیمان- 127

انجیل- 13، 15، 142، 143، 147 152، 281، 312، 374

اندرائیس- 142، 148

اندلس- 146، 497، 501

انس بن اوس- 364

انس بن النضر- 351

انس بن مالک- 76، 94، 332، 351 422، 437، 439، 471، 486 491، 492

انسة (- ابو مسرح) (مولی رسول اللّه)- 438

انطاکیه- 117، 148، 149، 161 217، 225، 242، 460، 468

انکساغورس- 170

انکسانس- 170

انمار (- ذی امر)- 343

انوش- 128

انوش بن بلاش- 220

انوش بن شیث- 23

انوشیروان بن قباد- 157، 219، 240 تا 243، 245، 260، 281، 292 293

انیس- 278

اوراغاطیس (بطلمیوس)- 215

اورشلیم- 216

______________________________

(1)- مجمل التواریخ: ابیا؛ تاریخ گزیده: انبار.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 600

اوریا- 117 تا 119

اوریاء اول (- شیث)- 23

اوریاء ثالث (- ادریس)- 24 365، 390، 399

اوس (- ابو کبشه)- 438

اوس بن خولی انصاری- 371، 419

اوس بن الصامت بن قیس بن ابی حازم- 376

اوریاء ثانی (- عاذیمون)- 24

اوس (قبیله)- 321، 322، 343، 344

اوشا- 128

اوطاس- 391، 393

اومیرس الشاعر- 167

اویس بن ثابت انصاری- 329

اویس بن عامر القرنی سید التابعین- 556

اهواز- 43، 180، 223، 242، 457 484، 488

ایاد- 438

ایاس بن قبیصة الطائی- 261

ایاس بن قیس اسدی- 437

ایران- 183، 185، 188 تا 190، 193 تا 197، 200، 202، 203، 207 208، 211، 214، 218، 221 222، 230، 231، 234، 235 238، 242، 244، 245، 248 254

ایراندخت- 183

ایرج- 183، 184

ایزان- 96

ایشوع (- عیسی)- 141

ایکة (اصحاب)- 79

ایلاق- 112

ایلیا- 103، 104، 469، 470

ایلیا (نبی)- 120، 121

ایمن (وادی)- 80، 85

ایمن بن ام ایمن- 392، 438

ایوب- 76 تا 79

ایهم (- سید)- 406

ایهم بن جبلة بن حارث ابی شمر- 262

ایهم بن حارث- 262

 

ب‌

 

باب- 499

بابا شجاع الدین (ابو لؤلؤ، فیروز)- 489

بابک- 222، 223

بابکان- 222

بابک بن ساسان الاصغر- 221

بابل- 24، 28، 29، 43 تا 45، 47 48، 50، 106، 130 تا 134، 136 143، 148، 149، 160، 191 198، 199، 207، 214، 215 482

باتویه «1»- 374

باخرز- 504

باد آورد (گنج)- 250

بادام؟- 438

بادغیس- 245

باذان بن ساسان- 281، 374، 375 406، 448

باربد- 250

بارق- 105، 106

بارمان- 188، 189

باز- 168، 170

بازر- 209

بازون- 216

______________________________

(1)- بلعمی: بانومه؛ باقور. ظاهرا بانویه.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 601

بازون الصغیر- 216

بالق- 104، 105

باهان- 469

بئر رومه- 516

ببوش (- رعاعیل، طیموس پدر زلیخا)- 64

بتول (- فاطمه زهرا)- 414، 415

(... عذرا) 420، 433 تا 435 583

بحیر (اسب)- 553

بحرآباد- 504

بحر اخضر- 170

بحرین- 224، 241، 255، 261، 454 465، 494، 519

بحیرا- 302، 304

بخاری- 464

بخت النصر (بخت نصر)- 44، 130 تا 135، 137، 198، 199، 204 208، 267

بداصور- 76

بدر (بدر کبری، بدر قتال)- 297، 313 323، 329، 334، 336، 338 340 تا 343، 348، 386، 425 430، 431، 482، 486، 491 497، 506 تا 508، 522، 540 574

بدر (بدر صغری، بدر الموعد)- 297، 356

بدر (موضع)- 334، 337، 338، 340، 347

بدر (مولی رسول اللّه)- 438

بدیل- 353

براء بن اوس- 396

براء بن عاذب- 408، 498

براء بن مالک- 453

براء بن معرور- 321، 330

براخیل بن ادریس- 32

براق- 318، 319

بربر- 32، 148، 474

برج (برج العصا) (قریه)- 257

برزخ (- زخ)- 128

برقة- 474

برک بن عبد التمیمی- 578

برکة (- ام ایمن)- 438

برمافوس- 225

برمانیدس- 166؛ 168

برة بن طریف- 359

برة بنت عبد المطلب- 289، 426

برة (- جویریة) بنت حارث بن ابی ضرار بن حبیب بن عایذ بن مالک بن خزیمة خزاعیة- 358، 427

برة (- زینب) بنت جحش بن رباب بن یعمر ابن ضمیر بن مرة بن کثیر بن دودان ابن اسد بن خزیمة- 426

برة (زوجه وهب بن عبد مناف)- 289

برة (- میمونه)- 428

بریدة بن الحصیب الاسلمی- 325، 396 404، 409، 446

بریر بن فانع- 43

بزاخه (آب)- 449

بزه‌گر (اثیم) (- یزدگرد)- 232

بسر بن ارطاة- 544، 545، 550، 551 570

بسطام- 234، 244، 247، 249

بشر بن براء- 380، 414

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 602

بشر بن الخاصیة- 483

بشر بن امیة- 519

بشر بن سفیان کعبی- 396

بشر بن شریح- 510

بشر بن مالک عمری- 345، 347

بشر حافی- 587

بشر بن ایوب پیغمبر- 79

بشیر (غلام مالک بن ذعر خزاعی)- 63

بشیر بن سعد الانصاری- 382، 446 454

بصره- 21، 292، 466، 482، 487 488، 494، 501، 503، 505 509، 513، 519، 522، 524 تا 529، 531، 532، 534، 535 536، 568، 572

بصری- 302 تا 304، 182، 460، 461

بطاح- 450

بطارقه- 216، 218، 469، 505

بطالسه- 215

بطحاء- 267، 317، 377، 389

بطریقی- 217

بطل (- هرمز اول)- 227

بطلیموس ارنب- 215

بطلمیوس اوراغاطیس- 215

بطلمیوس حکیم- 167

بطلمیوس فیلاد- 215

بطن نخله- 317، 335، 393

بطن وادی- 410

بطن ینبع- 335

بعل- 107، 108

بعلبک- 107، 108، 467

بغداد- 129، 219، 222، 223، 477

بقاوس- 215

بقراط بن رافیلس- 166 تا 168، 204

بقراطیس- 167

بقیع غرقد- 330، 342، 356، 408 413، 425، تا 429، 436، 463، 497، 506، 507، 515

بک (بعلبک)- 107

بکیر بن شداخ لیثی- 438

بکیة بنت عویلم بن سام- 33

بلاش- 223

بلاشان- 221

بلاش بن اشغان- 221

بلاشان بن بلاش بن فیروز اشکانی- 220

بلاش بن بهرام- 220

بلاش بن فیروز اشکانی (- گرانمایه)- 238

بلاش بن نرسی- 220

بلال بن یسار «1» (مولی رسول اللّه)- 438

بلال حبشی موذن- 308، 329، 330 340، 364، 396، 411، 438 471، 473، 474

بلال (حاجب ابو بکر)- 451

بلخ- 176، 191، 197، 198، 202 224، 237، 243، 504

بلدح- 369، 371

بلعام (- بلعم)- 104

بلعم باعور- 104، 105

بلقاء- 103، 104، 262، 382

بلقاء (مادیان)- 479

بلقانا- 112

______________________________

(1)- در چاپ تهران: هلال ..

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 603

بلمیقا- 14

بلقیش- 123 تا 125، 264

بلنجر- 499

بلی (عامل رسول اللّه بر بنی سلیم)- 437

بلیا «1» بن ملکان ... (- خضر)- 96، 97

بلیناس- 167

بناکتی- 32

بنت العاشر- 142

بندویه- 244، 247 تا 249

بنگاله- 587

بنو امیة- 9، 10، 285، 296، 436 495، 509، 511، 523، 537

بنو بکر- 372، 384، 385، 454 455

بنو بکر بن عبد مناف بن کنانة- 287

بنو بکر بن کلاب- 367

بنو تمیم- 285، 396، 480، 485 553

بنو خزیمة- 390

بنو زرعة بن زید- 273

بنو سلیم- 343، 386، 390، 391 396، 437

بنو هاشم- 296، 309، 313 تا 315 323، 336، 337، 369، 395 432، 446، 498، 509، 514

بنیائیل بن صوعار- 76

بنیامین بن یعقوب- 59، 60، 70، 71 76، 93، 113، 190

بنی اسحاق- 102

بنی اسد- 284، 354، 359، 360 437، 449، 450

بنی اسرائیل- 15، 35، 74، 75، 80 تا 83، 88 تا 97، 99، 100، 103 تا 107، 109، 112 تا 115، 118 تا 120، 127 تا 137، 139 تا 144، 147، 153، 158، 199 204، 293

بنی اسلم- 325، 387

بنی اسمعیل- 485

بنی الاصفر (- رومیان)- 59، 208

بنی الحارث بن کعب- 403

بنی النجار- 326

بنی امیه- رجوع به بنو امیه شود

بنی انمار- 356

بنی ایاد- 255، 256

بنی بکر- رجوع به بنو بکر شود

بنی تمیم- رجوع به بنو تمیم شود

بنی تغلب- 452

بنی ثعلبة- 343، 356

بنی جرهم- 57، 287

بنی جفنة (- غسانیان)- 261

بنی جمح- 285

بنی حمیر- 254، 263، 268 تا 270 279، 280، 428، 552

بنی حنیفة- 284، 405، 451

بنی خثعم- 284

بنی خزاعة- 284، 372، 384، 385، 391

بنی خزرج- 321

بنی خطمة- 355

بنی رباب- 452

______________________________

(1)- در مجمل التواریخ و القصص: ایلیا

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 604

بنی ریاح- 284

بنی زبید- 403

بنی زوارة- 500

بنی زهرة- 285، 336

بنی ساسان- 233، 292، 293

بنی ساعدة (سقیفه) 419، 446

بنی سالم بن عوف- 326

بنی سعد- 299 تا 301

بنی سعد بن بکر- 368

بنی سلمه- 350

بنی سلیم- رجوع به بنو سلیم شود

بنی سهم- 325

بنی شیبان- 284، 457

بنی شیبة- 305

بنی ضبة- 532

بنی ضمرة- 334

بنی طسم- 265

بنی عامر بن صعصعة- 437

بنی عامر بن لوی- 421

بنی عباس- 9

بنی عبد الاشهل- 365، 366، 486

بنی عبد الدار- 339، 344، 347، 349

بنی عبد القیس- 454، 581

بنی عبد مناف- 322

بنی عبس 437

بنی عدنان- 273، 285، 289

بنی عدی بن النجار- 301، 370

بنی غسان- 254، 255

بنی غطفان- 359

بنی غفار- 396، 509

بنی فزارة- 450

بنی فهر- 285

بنی قریظة- 267، 329، 334، 360، 363 تا 366، 429 (غزوه ...) 297، 335

بنی قضاعة- 384

بنی قعقاع- 284

بنی قیس- 485

بنی قیس غیلان- 284، 359

بنی قینقاع- 329، 342

بنی کعب- 385، 396

بنی کلاب- 367، 396، 437

بنی کلب- 26، 327، 437

بنی کنانه- 277، 360، 428

بنی لحیان- 367

بنی لخم- 254، 255، 258 تا 260 263، 551

بنی لیث- 284

بنی مازن- 515

بنی مخزوم- 285، 509

بنی مذحج- 448

بنی مرة- 359، 437

بنی مصطلق- 358، 437 (غزوه ....

- مریسیع) 357

بنی مطلب- 313، 314، 323، 389

بنی نضیر- 329، 355، 359، 428 429 (غزوه ...) 297

بنیة ابن حجاج- 337

بنیه «1» (مولی رسول اللّه) 438

بنی هاشم- رجوع به بنو هاشم شود

بنی هزیل- 267، 284، 509

بنی هوازن- 391، 395

بنی یربوع- 450

______________________________

(1)- در چاپ تهران: بلیة.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 605

بنی یشکر- 260

بواطه- 335

بو الحسن (- علی)- 447

بوزرجمهر حکیم- 171، 172

بوسطینانس- 217

بوش- 261

بهرام بن بهرام بن بهرام (- سکانشاه)- 228

بهرام بن بهرام بن شاپور- 228

بهرام بن بهرام بن هرمز- 228

بهرام بن شاپور اشکانی (- گودرز)- 219 220

بهرام بن شاپور ذو الاکتاف (- کرمانشاه) 232

بهرام بن مردانشاه موبد- 175، 219 221

بهرام بن هرمز ساسانی (- شاهنده)- 227، 228

بهرام چوبین- 218، 244، 246 تا 249 264

بهرام سیاوشان- 248

بهرام گور- 232 تا 235، 260

بهما (بریّه)- 30

بهمن بن اسفندیار (درازدست)- 132 166، 171، 200، 201، 203 204، 207، 209، 210، 221 222، 264

بهمن جادو- 475، 476

بیت الحرام- 52، 278، 388، 395 489

بیت الرضوان- 517

بیت اللحم- 141

بیت اللّه- 57، 268، 287، 288، 369 تا 372، 388، 402، 520، 575

بیت المعمور- 20، 23

بیت المقدس- 17، 41، 113 تا 115 118، 122، 123، 128، 130 تا 133، 135، 136، 140 تا 143 147، 148، 198 تا 200، 204 249، 267، 318، 319، 330 374، 382، 469، 470، 471

بیت حزین- 461

بیدوخت- 27

بیرقا- 494

بیژن- 192

بیژن بن گودرز اشکانی- 221

بیضاء (استر)- 530

بیضاء (قصر)- 296

بیضاء بنت عبد المطلب (- ام حکیم)- 497

بیضاوی (قاضی ناصر الدین)- 219 تا 221، 254

بیضة البلد (- علی)- 520

بیعت الرضوان- 371، 372، 497 540

بیلباط- 482

بیوت السقیا- 386

بیور اسب 180

 

پ‌

 

پارس- 191

پازند- 201

پرویز- 218، 244، 246 تا 254 374

پشنگ- 184

پشنگ- (پدر افراسیاب) 185، 188 تا 191، 194، 196، 197

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 606

پشوتن- 202، 203

پوران (- پوراندخت)- 252

پوراندخت- 251، 252، 475

پیران ویسه- 194، 196؛ 197

پیری- 223

پیشدادیان- 175

پیشداد (- هوشنگ)- 177

 

ت‌

 

تابوت سکینه- 102 تا 104، 112 تا 114، 117

تارخ (- آزر)- 42، 43

تارخ- 57 ح

تاریخ ابو الفداء- 563

تاریخ ابو حنیفه دینوری- 546، 573

تاریخ احمد بن اعثم کوفی- 450، 460 480، 499، 504، 533، 540 558

تاریخ امام یافعی- 342، 505، 546

تاریخ بناکتی- 23، 263

تاریخ جعفری- 23، 167، 220؟؟؟، 484

تاریخ حافظ ابرو- 71، 195، 252 253، 425

تاریخ حکماء- 157، 210

تاریخ طبرستان- 186

تاریخ طبری- 26، 29، 34، 36، 43 58، 59، 72، 78، 107، 112 تا 114، 127، 143، 197، 199 200، 204، 239، 241، 243 257، 258، 265، 266، 270 279، 450

تاریخ گزیده- 26، 35، 39؛ 532

تاریخ معجم- 176، 178، 190، 197 208

تامر- 274، 276

تبابعة- 263، 269، 270؛ 564

تبع- 239

تبع الاصغر- 264، 266، تا 269، 271 273

تبع الاقرن- 264

تبع اوسط (- ابو کرب اسعد بن مالک) 264- 266- 273

تبع ثانی (- اقرن بن ابو مالک تبع الاقرن عمرو)- 164

تبع (- حارث الرایش)- 263

تبوک- 297، 396، 398، 399، 400 401، 403، 524

تبیعا- 83

تحفة الملکیة- 48، 75، 114، 116 128، 141، 148، 152، 166 200، 201، 208، 215 تا 217 261، 273

تحفة الملوک- 75

تدارق- 460

ترجمان هجیمی- 502

ترجمه مستقصی- 534، 545، 546 554، 565، 566، 569، 573 579، 580

ترک‌زاد (- هرمز بن نوشیروان)- 244

ترکستان- 10، 182، 183؛ 185، 188 تا 190، 197، 200، 202، 203 227، 228، 238، 243، 245 تا 247 249، 254

ترمذی- 464، 492، 506، 516 517، 534

تستر- 484

تصحیح المصابیح- 298، 507

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 607

تفسیر ابو الفتوح رازی- 60، 86، 87 96، 157

تفسیر تیسیر- 18، 141

تفسیر قاضی بیضاوی- 109، 141، 142

تفسیر کازرونی- 21، 38، 79، 100 105

تفسیر مدارک- 37، 40

تفسیر معالم التنزیل- 12

تفسیر واعظ کاشفی- 139

تکریت- 483، 484

تلقیح ابن جوزی- 436، 438

تملیخا- 151، 152

تنعیم- 353

تواریخ کبار الامم- 484

توج- 488

تور- 183 تا 185، 188

توران- 174، 185، 187 و 188 190، 191، 193 تا 198، 202، 244

توریة- 12، 13، 15، 81، 91، 93 تا 95، 105، 112، 116، 127، 130 132، 137، 138، 142، 143، 329 489

توما (دروازه)- 461

تومان «1» (حواری)- 142، 148، 149

تهامه- 270

تهذیب اسماء اللغات- 18

تهمتن- 192، 193، 200، 203، 205، 206، 470، 476

تیر مهانه- 587

تیم الرباب- 578

 

ث‌

 

ثابت بن اسماعیل بن ابراهیم خلیل 56، 487

ثابت بن ارقم- 449

ثابت بن قیس بن شماس الانصاری- 58 396، 405، 453، 454، 507

ثالیس ملطی- 170

ثانیه (- ثنیه) (قریه)- 76

ثلنیة مدینین؟- 387

ثعثالن- 59، 76

ثعبتة بن عمرو بن جفنة 262

ثعلبة- بن عبد الرحمن انصاری- 38

ثعلبة بن قیس بن مالک- 376

ثعلبی- 97

ثقیف- 316، 391، 394

ثمامة بن اثال الحنفی- 454

ثمامة بن حزن قشیری- 516

ثمانة «2» بن کثیر- 412

ثمود بن عابر بن ارم بن سام- 36، 37 38، 39

ثنیة (ثانیة) (قریه)- 76

ثنیة المرار- 369

ثنیة الوداع- 398

ثنیة جلو؟- 460

ثواب- 119

ثوبان بن بجدد (- ابو عبد اللّه) (مولی رسول اللّه)- 433، 438

ثور (غار)- 297، 324 (کوه ...) 94، 286

ثوریان- 48

ثویانا- 128

ثویبة- 299

______________________________

(1)- در کاب مقدس: توما.

(2)- در چاپ تهران: شمامة و ظاهرا: ثمامة.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 608

 

ج‌

 

جابان- 475

جابر بن عبد اللّه انصاری- 11، 307، 308 321، 361، 362، 364، 366 370، 418، 446

جابلوس (جالینوس)- 475

جابیه (باب)- 461، 467

جابیه (شهر)- 469

جاثان- 457

جاد- 59

جارود بن عمر- 454، 455

جاریة بن قدامه تمیمی- 526، 568، 569 570

جالوت (کلیات) 112، 113 تا 115، 341

جالینوس (جابلوس)- 475، 478، 481

جالینوس طبیب- 168 تا 170

جاماسب- 162، 202

جاماسپ (- نگارین)- 239، 240

جامع التواریخ جلالی- 221

جامع ترمذی- 464، 492، 517، 534

جامی (نور الدین عبد الرحمن)- 16، 64

جانوسیار- 208 ح

جاودان خرد- 177

جبرئیل- 19 تا 23، 28، 30، 46، 50 تا 52، 54، 62، 63، 78، 80، 83 89، 90، 94، 96، 97، 113، 118 120، 140 تا 142، 291، 296 306، 307، 311، 318، 319 321 تا 323، 330 تا 332 339، 343، 345، 348، 355 360، 364، 366، 376، 381 386، 388، 402، 413، 414 416، 417، 419، 420، 422 425، 427، 435، 442، 447 450، 492، 493، 554، 555

جبلة بن حارث بن حجر- 262

جبله بن الحارث بن جبلة- 262

جبلة بن ایهم بن حارث غسانی- 262، 458

جبلة بن حارث بن ثعلبة- 262

جبلة بن حارث بن نعمان- 262

جبلة بن نعمان بن عمرو- 262

جبل همایون (- نیره‌تو)- 196

جبیر بن مطعم بن عدی- 285، 348 439، 516

جحفة- 335، 410

جده- 20

جدیس- 265

جذیمة الابرش (جذیمة الوضاح، جذیمة بن مالک)- 255 تا 258، 265 266، 269

جذیمة الرضاح- (رجوع به جذیمة الابرش شود).

جذیمة بن مالک- (رجوع به جذیمة الابرش شود).

جراده- 126

جرجان- 224، 241، 502

جرجیر- 501

جرجیس- 154 تا 156، 221

جرف- 399، 412

جرول بن مالک بن مسیب- 493 تاریخ حبیب السیر ج‌1 608 ج ..... ص : 608

هم- 50، 55، 263، 264، 266 286 تا 288

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 609

جریح راهب- 153، 154

جریر بن عبد اللّه البجلی- 404، 405 465، 476 تا 478، 519

جریر «1» بن مالک- 438

جزری (شیخ شمس الدین محمد)- 298

جزیرة العرب- 32، 128، 130، 215 241، 242، 255، 256، 258 259، 275، 415، 472

جشنسده (- فیروز)- 252

جعدة بنت اشعث بن قیس- 456

جعدة بن هبیرة بن ابی وهب قرشی- 547

جعرانه- 393 تا 395

جعفر بن ابیطالب (طیار)- 308؛ 311 312؛ 316، 380، 382، 383 428

جعفر بن زبیر- 533

جعفر بن علی بن ابیطالب- 584

جعفر الصادق (امام)- 21، 52، 66 98، 414، 419، 433، 434 493

جعفر بن قیس بن مسلمة بن ثعلبة بن یربوع الحنفیه- 583

جعفر بن محمد الباقر (- ابی عبد اللّه)- 334، 344 (و نیز رجوع به جعفر الصادق شود).

جعفر بن یعقوب الاصفهانی (- ابو عیسی)- 13

جعفر طیار- 383، 412، 428، 436 542، 544 (و نیز رجوع به جعفر بن ابی طالب شود).

جعفری- 89، 177، 178، 220، 221

جعفی- 403

جعونه- 350

جفنة (- عمرو بن عامر)- 262

جفنة الاصغر بن منذر الاکبر (محرق)- 262

جلاس بن طلحة- 344

جلال الدین ملکشاه سلجوقی- 485

جلالی- 221

جلالیه- 217

جلس بن ربیعه- 545

جلس بن سعد- 545

جلندی (- ذو التاج لقیط بن مالک)- 455

جلولا- 423، 483، 484

جم- 178، 181، 189، 193، 204 207، 234، 584، 585

جمال بن مالک اسدی- 480

جمانة بنت علی بن ابیطالب- 584

جمرة العقبة- 410

جمشید- 178 تا 181

جمل (حرب، معرکه، روز، وقعة)- 521 529، 532 تا 535

جمیل (- اردشیر بن اردشیر)- 231

جمیلة بنت عاصم بن ثابت بن الافلح- 493

جمیلة بنت عبد اللّه بن ابی- 349

جناح (روضه)- 386

جنان (کهف)- 448

جندب بن جناده (- ابو ذر غفاری)- 503

جندب بن زهیر الازدی- 545

جندشاپور- 225، 228، 230

______________________________

(1)- در چاپ تهران: جزاء

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 610

جندع بن عمرو- 36، 38

جواد (قلعه)- 454، 455

جودی (کوه)- 31، 32

جور- 502

جوزجانان- 504

جویریة (- برة بنت حارث بن ابی ضرار)- 358، 427

جوین- 504

جهان «1»- 504

جهجاه بن سعید غفاری- 358

جهن- 197

جهیم بن الصلت- 437

جهینة- 367، 396، 437، 502

جهینه نصرانی- 498

جیحون- 186، 193، 194، 222 235، 264، 544، 558

جیرون (مزرعه)- 44، 49، 54، 55

جیش العسرة- 399، 516

 

چ

 

چاچ- 172

چنگیز خان- 10

چهرآزاد (- هما)- 206

چین- 182، 196، 214، 243

 

ح‌

 

حابوت (ساحر)- 87

حاتم طائی- 397، 437، 438، 466 529، 539، 545، 566

حارث الاعور- 545

حارث الرایش (حارث بن قیس ...، تبع)- 263، 283

حارث (برادر ذو الکلاع حمیری)- 554

حارث بن ابی شمر غسانی- 262، 373 تا 375

حارث بن ابی ضرار- 357، 358، 427

حارث بن الطلاطلة- 389

حارث بن امیة بن عبد الشمس (- ابی العاص)- 497

حارث بن ایهم- 262

حارث بن ثعلبة- 262

حارث بن جبلة- 262

حارث بن جبلة (- حارث بن ابی شمر)- 262

حارث بن حجر- 262

حارث بن حزن بن هرم بن رویبة بن عبد اللّه بن هلال بن عامر بن صعصعة- 428

حارث بن حکم بن ابی العاص- 509

حارث بن خالد- 545

حارث بن خاطب- 341

حارث بن رفاعة- 321 ح

حارث بن صمة- 341، 345، 347، 354

حارث بن طلحة- 344

حارث بن عبد المطلب- 286 تا 288 334، 340، 386، 426، 486

حارث بن عقبة بن قابوس- 351

حارث بن عمرو بن حجر الکندی- 260

حارث بن عمیر ازدی- 382

حارث بن عوف مزنی- 359، 437

حارث بن قیس بن صیفی ... (- حارث

______________________________

(1) شاید: شاهجان (مرو)

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 611

الرایش)- 263

حارث بن کلده- 463

حارث بن مرة العبدی- 545

حارث بن نوفل- 545

حارث بن هشام بن مغیرة المخزومی- 472 493

حارث (غلام معاویه)- 552

حارث شیبانی- 548

حارث همدانی- 574

حارث یهودی- 378، 379

حارثة بن عمرو (- خزاعة)- 357

حاضورا- 149

حاطب بن ابی بلتعة- 373، 375، 385

حافظ ابرو- 24، 71، 78، 190، 195 219، 240، 252، 253، 425 583

حاکول- 75

حام بن نوح- 30، 32

حباب بن المنذر- 338، 340، 344، 345 391

حبر بن ابو عبیدة- 476

حبش- 32

حبشه- 32، 81، 270، 276، 277 تا 281، 296، 311 تا 313، 357 373، 380، 402، 423، 426 تا 428، 431، 575

حبیب بن ذویب- 523

حبیب بن عدی- 353، 354

حبیب بن مسلمة الفهری- 499، 500 545، 561، 566

حبیب بن یصاف انصاری- 340

حبیب السیر فی اخبار افراد بشر- 9، 443 586، 587

حبیب اللّه (خواجه)- 8

حبیب اللّه (- محمد ص)- 291، 294

حبیب نجار- 149

حبیبة بنت عبد اللّه بن جحش- 427

حبیش بن خالد اشعری- 388

حجاء بنت امرؤ القیس بن عدی الکلابیة- 583

حجاج بن عبد اللّه الضمیری- 578

حجاج ثقفی- 296، 305

حجاز- 37، 148، 255، 278، 327 343، 374، 460، 504، 535 557، 563، 569، 570

حجة الوداع- 297، 375، 404، 412 424، 441

حجر- 36، 37، 56

حجر الاسود- 52، 287، 409

حجر الکندی- 260

حجر بن عدی الکندی- 572، 544

حجر بن نعمان- 262

حجل بن آثال- 546، 547

حجل بن عبد المطلب- 288

حجون- 317، 387، 388، 423

حدیبیة- 297، 370 تا 373، 384 511، 562، 572

حدیقة الرحمن- 453

حدیقة الموت- 453

حذیفة (- ابی امیة)- 426

حذیفة بن الیمان- 329، 351، 437 439، 487، 500، 502، 536

حذیفة بن محصن حمیری- 455، 494

حراء- 94، 278، 296، 306، 317 335

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 612

حراع بن عیان- 76

حران- 48، 50، 473

حرضة- 376

حرقوص بن زهیر تمیمی (- ذو الخویصرة)- 570 رجوع به حرقوص ... ذو الثدیة شود.

حرقوص بن زهیر (- ذو الثدیة)- 510 571، 573

حرورا- 571

حرة- 325، 326

حریث (غلام معاویة)- 547

حریث بن جابر حنفی- 554

حریث بن راشد- 502

حریفان (- صدیقه)- 128

حزام بن خالد بن جعفر بن ربیعه- کلابی- 583

حزام بن ملحان- 354

حزئیل نجار- 82، 84

حزقیل (- ذو الکفل)- 78، 110، 191

حزقیل بن بورا (- ابن العجوز)- 106 133، 135

حسان بن تبع الاوسط (- تبع الاصغر)- 264 تا 266

حسان بن ثابت- 293، 308، 375، 396 486، 523

حسان بن عمرو بن تبع الاوسط- 273

حسان بن بجدل- 545

حسن بصری- 143، 318، 442، 457

حسن بن سهل- 177

حسن بن علی (امام) (- ابو محمد)- 375، 381، 407، 417، 435 تا 437، 445، 482، 502، 514 522، 528، 529، 535، 554 563، 580 تا 584

حسن بن منذر- 561

حسن عسکری- 444

حسن مجتبی (- امام حسن) رجوع به حسن بن علی شود.

حسنة بنت خارجة بن زید انصاری- 465

حسین بن علی (امام) (- ابو عبد اللّه)- 54، 332، 381، 407، 417 425، 435 تا 437، 482، 502 514، 563، 580، 582، 584

حسین بن مسعود (- ابی محمد)- 12

حصرون بن ناحوز- 48

حصیبی- 157 (رجوع به ابو الفتح محمد بن ناصر ... شود).

حصین بن المنذر- 545

حصین بن نمیر- 437، 545

حضر- 225، 226

حضرموت- 33، 35، 56، 263، 456 465، 554

حطمیة (زره)- 333

حطی- 79

حطیم- 318

حفص- 438

حفصة بنت عمر بن الخطاب- 397، 417 425، 426، 493

حکیم بن ابی العاص اموی- 322، 426 تا 428، 505، 509

حکم بن عمر ثعلبی- 488

حکم بن کیسان- 335، 336

حکیم بن جبلة عبدی- 510، 523

حکیم بن حزام- 337، 338، 516

حلب- 242، 468

حلوان- 255، 482 تا 484

حله- 106

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 613

حلیائیس- 13

حلیس کنانی- 370

حلیمة بنت ابی ذویب عبد اللّه بن الحارث 299 تا 301

حمالة الحطب (- ام جمیل)- 542

حمامة (مادر بلال حبشی)- 473

حمد اللّه مستوفی- 23، 33، 35، 36، 107 112، 162، 167، 175، 188 190، 191، 197، 219 تا 221 231، 237، 252، 469، 472، 489

حمراء الاسد- 352

حمراء الشفتین (- عایشه)- 526

حمران (غلام و حاجب عثمان)- 519

حمزة بن زبیر- 533

حمزة بن حسن اصفهانی- 175، 217 219، 221، 253 تا 255، 262 263، 264، 266، 271، 484

حمزة بن عبد المطلب (- سید الشهداء)- 288، 289، 299، 304، 309 313، 334، 335، 339، 344 347 تا 349، 352، 389، 428 453، 542، 544، 555

حمزة بن مالک الهمدانی- 545

حمزة بن وایل الحمیری- 551

حمص- 458، 468، 470، 471، 473 474، 494، 508، 519

حمی- 468

حمیر- 27، 280، 375

حمیراء (- عایشه) 526، 535

حمیر بن سبا بن یشجب- 263، 273

حمیر بن وردع- 266، 268

حناطه حمیری- 278

حنانا- 119

حنانه- 21

حنتمة بنت هاشم (یا هشام) بن المغیرة- 465

حنظلة بن ابی سفیان- 340

حنظلة بن ابی عامر (- غسیل الملائکه)- 347 349، 350

حنظلة بن صفوان- 39

حنظلة الصادق- 149

حنه- 112

حنه بنت قافوذ- 137

حنیفة بن عالم (- ذو شناتر)- 273، 274

حنین (غزوة)- 297، 334، 382، 391 تا 395

حنین (مولی رسول اللّه)- 438

حنین (وادی منزل)- 391، 472

حوا- 13، 19 تا 21، 23، 141، 284

حواریون عیسی- «1»

حوأب- 526

حوشب بن حارث- 545

حوشب بن ذی ظلیم- 544، 545، 552

حویطب بن عبد العزی- 376، 372، 385 428، 516

حویرث بن نقیذ- 389

حیدر (- امیر المؤمنین علی 4)- 339، 344 345، 347، 358، 362، 364 375، 377 تا 379، 381، 393 397، 399، 402 تا 404، 408 409، 418، 420، 436، 447 487، 496، 520 تا 522، 524 527، 528، 531، 532، 535 540، 541، 543، 546 تا 553 555، 558 تا 560، 562، 563 566 تا 568، 574، 577، 578 580 تا 584

______________________________

(1) تذکر: نام 12 حواری عیسی در ص 142 و 148 تحریف شده است، بغلطنامه پایان کتاب مراجعه و تصحیح فرمائید.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 614

حیره- 233، 241، 258، 260 تا 262 360، 457

حیسون- 98

حیلون- 76

حیی بن اخطب- 359، 360، 366، 379 428

 

خ‌

 

خاتون- 245

خارجة بن زید انصاری- 329، 351 465

خارجه عامری- 579

خاقان- 196، 197 (معاصر بهرام گور) 234، 235 (معاصر کسری) 243 245، 246 (معاصر خسرو پرویز) 249 (معاصر یزدجرد شهریار) 254 488، 499، 500

خالد (دیر)- 461

خالد بن الواشمه- 434

خالد بن بکیر- 341

خالد بن جبله غسانی- 241، 242

خالد بن زبیر- 533

خالد بن سعید بن العاص- 403، 404 428

خالد بن عبد اللّه- 504

خالد بن عثمان بن عفان- 519

خالد بن عرفطة- 478

خالد بن معمر الدوسی- 544

خالد بن ملجم- 529

خالد بن ولید بن المغیرة (- ابو سلیمان) (سیف اللّه)- 261، 285، 330 334، 345، 382، 383، 387 388، 390، 391، 393، 398 تا 400، 403، 404، 449، 450 451، 453، 456، 457، 461 462، 465، 467 تا 471، 474 508، 519، 545، 549

خان- 241

خاوران (دشت)- 575

خباب بن الارت- 308، 309، 572

ختا- 227، 228

خثعم- 394

خثعمیة (- فاطمه)- 290

خدیجة بنت خویلد (کبری) (- ام هند) (- طاهره)- 285، 296، 303 304، 307، 308، 316، 421 تا 423، 429، 430، 432، 433 454، 583

خدیجة بنت علی بن ابیطالب- 584

خراسان- 5 تا 7، 32، 183، 196 215، 224، 227، 241، 253 254، 486، 487، 488، 497 503 تا 505، 519

خراش بن امیة- 370

خرّخسره- 281، 374، 375

خرداد- 224

خرداد (- وهرز)- 281

خردوس- 140

خرزاد- 253

خرزادان- 281

خرسنه- 529

خرشون- 83

خریثا- 567

خزاعه- 27، 384، 385

خزاعه (- حارثة بن عمرو)- 357

خزر- 245، 499

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 615

خزرج- 321، 322، 338، 343، 344 358، 390، 399، 471

خزیمة- 390

خزیمة بن ثابت انصاری (- ذو الشهادتین) 308، 446، 528، 553

خزیمة بن جابر بن قدامة السعدی- 545

خزیمة بن حکیم- 303

خزیمة بن سعد بن عمیر بن ربیعة بن حارثة بن عمرو (- مصطلق)- 357

خزیمة بن مدرکه- 283، 284، 426

خسرو (- کیخسرو)- 194

خسرو (- کسری)- 241

خسرو بن اشغان- 221

خسرو بن بلاش اشکانی- 220

خسرو بن قباد- 252 (رجوع به خسرو پرویز شود.

خسرو پرویز- 217، 218، 246 تا 254، 261، 264، 373 تا 375

خسرو شیرین- 251

خضر پیغمبر- 42- 81، 96 تا 98، 107

خضرة- 438

خطخطه- (ساحر)- 87

خطیب الانبیاء (- شعیب)- 79، 80، 83

خلاد- 350

خلاصة الاخبار- 4

خلاط- 500

خلج- 236

خلفنا- 132

خلیل (- ابراهیم)- 2، 45، 75، 459

خلیل الرحمن (- ابراهیم)- 17، 38، 43، 45 تا 50، 52 تا 55، 57، 61 81، 97، 102

خلیل اللّه- 49، 53، 70

خم (غدیر)- 410، 411، 444

خماس (روز)- 479

خمانی (- هما)- 206

خنافس (سوق)- 477

خندف الحنفی- 552

خندق، 359، 362، 581

خنوخ- 24

خوات بن جبیر الانصاری البدری- 341، 575

خواجه حبیب اللّه- 8

خواجه رشید طبیب- 217

خوارج- 560 تا 563، 566، 568، 570 تا 574، 577، 578

خوارزم- 197، 224، 235

خواف- 504

خواند میر- 4

خوردنگاه «1» (قصر) (- خورنق)- 233

خورنق- 233، 260

خوزستان- 33، 230

خوشنواز- 236، 237، 238

خولة- 438

خولة بنت جعفر بن قیس بن مسلمة بن ثعلبة بن یربوع الحنفیة- 583، 584

خولة بنت حکیم- 308

خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب (پدر خدیجه)- 285، 303، 421، 422، 532

خویلة بنت ثعلبة- 376

خیبر- 297، 313، 327، 334، 356، 357، 359، 368، 376، 377، 379 تا 381، 414، 428، 487

خیزران- 296

______________________________

(1)- صحیح: خورنگاه.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 616

 

د

 

داثان- 96

دادیانه (- دادویه)- 154

دادویه (- دادیانه)- 154 تا 156

دادویه- 281، 282، 448

دادویه الغبری- 578

داراب بن بهمن (- داراء اکبر)- 206، 207، 209، 219، 264

داراء بن داراء (- داراء اصغر)- 207، 208، 211، 218، 219، 223، 264

دارا بجرد- 223، 488، 501

دار النابغة- 290، 301

دار الندوة- 37، 285، 322

دارا (شهر)- 242

دارقطنی- 516

دارم (قبیله)- 437

دارین (جزیره)- 455

دامغان- 488

دانیال اکبر- 132 تا 134، 199

دانیال بن حزقیل- 133 تا 135، 136

دان بن یعقوب- 59، 75

داود پیغمبر- 17، 22، 23، 35، 112 114 تا 121، 137، 158، 191 200، 294، 434

داود بکری- 544

دجله- 129، 219، 222، 223، 225 236، 292، 482

دحیة بن خلیفه کلبی- 373، 374، 379

دربند شروان- 235، 241، 245 499، 500

درج الدرر- 24، 266، 269، 289، 297 313، 384، 393

درفش کاویانی- 182، 193، 476، 481

درمش خان (- ابو المنصور)- 7

دره (فرزند ابو سلمه)- 426

دریجان- 469

دریج بن عباد- 510

درید بن صمه جشمی- 391، 393

دستور الوزراء- 4

دسکرة- 573

دعثور بن الحارث (غورث)- 343

دقیانوس- 150 تا 152، 216

دلجهان «1»- 177

دلدل (استر)- 375

دماوند- 176، 181، 186، 200

دمشق- 76، 142، 357، 375، 458، 461، 462، 467، 472، 474، 494، 507، 519، 524، 537، 538، 563، 569، 572، 578

دولابی- 436

دومة الجندل- 42، 357، 400، 457، 563، 564، 571

دهاک- 180

دیاربکر- 472، 473

دیر خالد- 461

دیر سایرآباد- 136

دیرنوس- 151

دیر هرقل- 136

دیر هند- 260

دیمطریس- 215

دیمنوس- 151

دینور- 487

دیوان النسب- 263

______________________________

(1)- صحیح: ویونجهان.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 617

دیوجانس الکلبی- 163

 

ذ

 

ذات الرقاع- 356، 357

ذات السلاسل- 384

ذات الصوار- 504

ذات العماد- 35

ذات النطاقین (- اسماء)- 465

ذرواع- 75

ذریه طاهره (کتاب)- 436

ذکوان بن عبد قیس- 349

ذکوان (- سفینه) (مولی رسول اللّه)- 438

ذو الاذعار (- عبد بن ابرهه)- 192، 264

ذو الاکتاف (- شاپور)- 229، 231

ذو التاج، لفیط بن مالک- 455

ذو الثدیه (- حرقوص)- 521، 571 573، 574

ذو الجناح (- شمر)- 264

ذو الحلیفة- 369، 386، 409

ذو الحمار (- اسود عنی)- 448

ذو الخویصرة (- حرقوص تمیمی)- 570

ذو الشقر بن مسافع بن صفوان- 427

ذو الشهادتین (- خزیمة بن ثابت)- 444، 553

ذو الفقار (شمشیر)- 341، 344، 345، 358، 362، 378، 401، 529، 532، 546، 547، 549، 552، 552 558، 573

ذو القرنین (- اطرکرکس)- 48

ذو القرنین اکبر- 39 تا 42، 44، 97، 167، 209

ذو القرنین رومی- 17، 41، 165، 209 تا 215، 218، 460، 485

ذو الکفل- 78، 110، 111

ذو الکلاع الحمیری (- سیفع)- 545، 552، 554

ذو المفخرة (- خرخسره)- 375

ذو المنار (- ابرهة بن حارث الرایش)- 263

ذو النورین (- عثمان بن عفان) 333، 371، 372، 389، 398، 406، 412، 431، 445، 463، 465، 494، 495، 497، 498، 500، 502، 509، تا 519، 521 567

ذو جدن- 276

ذو حشان بن اقرن- 264

ذو دوس (جزیره)- 501

ذو شناتر (- حنیفة «1» بن عالم)- 273

ذو مخبر (- ذو مخمر)- 438

ذو منطانس بن اسقینانس (قیصر)- 216

ذو نواس (- زرعه)- 273 تا 276

ذو یزن (- ابو مرة، عیاض)- 270، 279 تا 281

ذی الخلصه (بتخانه)- 404، 405

ذی امر (- انمار)- 343

ذی طوی- 387

ذی قار- 527 تا 529

ذی قرد- (- غابه)- 367

______________________________

(1)- صحیح: لختیعه یالخیعه است.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 618

ذی مروة- 510

ذیمقراطیس- 171، 204

 

ر

 

راحیل- 59 تا 61

راضیة (- فاطمه زهرا)- 433

راعیل (- زلیخا)- 64

رافع بن ابو رافع (- ابو البهی) (مولی رسول اللّه)- 438

رافع بن مالک بن عجلان- 321

رافع بن مکیث جهنی- 384، 396

رام برزین- 242، 243

رامهرمز- 484

رامین- 219

رانه- 263

رای- 241

رایش (- حارث، تبع)- 263

رباح (پدر بلال حبشی)- 473

رباح (مولی رسول اللّه)- 367، 438

رباح بن سام- 33

ربذه- 503

ربیع بن زیاد حارثی- 503

ربیع الابرار- 425

ربیعه- 548، 552، 554، 561 567

ربیعة بن الحارث- 392

ربیعة بن رفیع- 393

ربیعة بن عمرو بن ذویب- 271

ربیعة بن «1» کعب- 437

ربیعة بن مخزوم- 494

ربیعة بن نزار- 284

ربیعة بن نضر اللخمی- 269، 270

رجعیم بن سلیمان- 127

رجیع- 353

رجیع (اصحاب)- 367

رحبه- 32

رحمه بنت افرائیم بن یوسف- 77، 78

رخش- 205

رس (اصحاب)- 39، 40

رستم دستان (رستم زال)- 179، 182 186، 191 تا 194، 197، 200، 201، 203 تا 206

رستمدار- 186

رستم فرخ هرمز (رستم فرخ‌زاد)- 253 254، 475، تا 478، 480 تا 482

رشید طبیب (خواجه)- 217

رضوان- 331، 332، 345

رضوی (کوه)- 94

رضوی (مولی رسول اللّه)- 438

رعائیل (ببوش طیموس- پدر زلیخا)- 64

رعاعیل بن عمران- 176

رعدو «2» (مادر زردشت)- 200

رفاعة بن زید الجذامی- 438

رفاعة بن شداد- 545

رفض- 566

رفقا بنت ناخور بن تارخ- 57

رقاء (کوه)- 94

رقاب بن معمر- 559

رقاش- 256، 269

______________________________

(1)- در چاپ تهران: ربیع.

(2)- صحیح دغدو، دوغدیه.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 619

رقه- 472، 473، 540، 543

رقیقة بنت ابی صیفی بن هاشم- 302

رقیم (غار) 151، 152

رقیه بنت علی- 436- 584

رقیة بنت عمر- 493

رقیه بنت محمد- 311، 430، 431، 517 تا 519

رملة- 76، 471، 472، 486، 508

رملة (- ام حبیبه) 427

رملة الکبری بنت علی ع- 584

رملة بنت الحارث- 405

رملة بنت شیبة بن ربیعة- 519

رمیلة- 461

روافض- 566

روئین‌دژ- 202، 203

روبیل- 59، 72، 73، 75، 76

روحاء- 340

روح الامین- 51، 52، 62، 63، 93، 141، 149، 306، 307، 319، 323، 408، 416 تاریخ حبیب السیر ج‌1 619 ر ..... ص : 618

ح اللّه (- عیسی بن مریم)- 141 تا 147، 312

روح بن سندر (- ابو ضمیره) (مولی رسول اللّه)- 438

رودابه- 187

روشنک- 208، 209

روضة الاحباب- 43، 284 تا 290 293، 296 تا 298، 302، 307 308، 311، 318، 320، 329، 334 338، 341، 347، 357، 371 375، 377، 380، 389، 391، 398، 400، 405، 408، 413 416، 419، 421، 425، 426، 429، 430، 432، 435 تا 439، 441، 446، 451 تا 455، 461 تا 464، 466، 470، 473، 483، 486، 488، 492 تا 494 498، 502، 515، 517

روضه الاخبار- 270

روضة الشهداء- 432، 436، 577، 580، 581

روضة الصفا- 13، 23، 24، 25، 28، 29، 31، 34، 39، 40، 42، 52، 54، 58، 60، 73، 82، 84 تا 86، 94، 101 104، 106، 109، 114، 122، 144 150، 160 تا 162، 166، 168 170، 175، 181، 184، 191، 195، 200، 209، 210، 212 230، 233، 236، 239، 242 243، 253، 270، 286، 288، 316، 346، 349، 351، 377، 384، 446، 448، 451، 463 465، 490، 518، 523، 532 تا 534، 546، 548، 551 558، 579، 582

روضة الواعظین- 432

روفس حکیم- 266

روقیا بنت فیلقوس- 209

روم- 32، 58، 59، 60، 81، 134، 148 150، 182، 183، 198 تا 200، 207 تا 210، 215 تا 219، 225، 230، 231، 235، 245، 247 تا 250، 252، 280، 373، 382، 398،

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 620

412، 455، 458، 461، 462، 467 تا 470، 473، 474، 499، 505

رومان (- سفینه) (مولی رسول اللّه)- 438

رومان بن سرحان- 515

رومانس- 208

روم بن عیص- 59

روملس- 208

رومة (بئر)- 516

رومیة- 168، 208، 215 تا 217، 242

رویفع (مولی رسول اللّه)- 438

رویم الشیبانی- 545

رها- 25، 242، 468، 473،

رهام بن گودرز- 198

ری- 181، 185، 186، 188، 200، 219، 222، 239، 246، 247، 484، 487، 488، 498، 519

ریاح بن مرة- 265

ریان بن علقمه- 112

ریان بن ولید (فرعون ثانی)- 64، 67، 68، 69، 74، 81، 82

ریحانه بنت شمعون- 438

ریحانه بنت زید بن عمرو (یا) بنت شمعون- 429

ربیحة «1»- 438

 

ز

 

زاب (- زو)- 174، 190

زابلستان- 194، 203

زاد بن ماهیان بن مهر بن دابر الهمدانی- 261

زاغ (- زو)- 190

زال- 186، 187، 189، 190، 198، 201، 205

زاویه- 529

زایدة بن الاصم، 421

زبا بنت عمر بن طرب (- نایلة)- 255 تا 259

زبرقان بن بدر- 396، 452،

زبور- 15، 116

زبیر (کوه)- 94

زبیر بن العوام- 285، 305، 308، 311، 329، 330، 332، 337، 342، 345 345، 353، 366، 386، 387، 393، 398، 409، 425، 437، 454، 469، 490، 494، 495، 501، 502، 506، 509، 510، 513 تا 516، 521، 523، 525 تا 536

زبیر بن عبد المطلب- 288، 289، 303، 392

زبیر بن نباش بن زرارة (زرارة یا هنه) (- ابو هاله)- 421

زخ (برزخ)- 128

زرارة بن نباش (زبیر، هند) (- ابو هاله)- 421

زردشت- 175، 200 تا 202، 211،

زرعة (- ذو نواس)- 273

زرعة بن مالک- 571

زرقاء بنت مرة- 265، 266

زرقاء (منزل)- 431

زرمهر بن سوخرا- 240

______________________________

(1)- در چاپ تهران: ربیحه.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 621

زریبه- 438

زریر سرگشتاسب- 198

زفر بن الحارث- 545

زکریا بن ازان بن مسلم بن صدوق- 132، 137 تا 139، 147، 219، 221، 289، 434

زکریا بن طلحة- 534

زکیة (- فاطمه)- 433

زلفه- 59

زلیخا (- راعیل، فکا)- 60، 64 تا 69

زمری بن شعوم- 105

زمزم- 50، 286 تا 288، 410

زمعة بن الاسود بن المطلب بن عبد العزی- 315، 338، 340

زمعة بن قیس- 317، 423، 430

زنج- 32

زند- 201

زنگبار- 586

زو (- زاب، زاع)- 190

زوس- 217

زهرا (- فاطمه)- 330، 331، 333، 364، 383، 385، 407، 409، 413 تا 415، 417، 419، 420، 425، 430 تا 436، 447، 583، 584

زهره- 27، 28

زهرة بن جویریه تمیمی- 481

زهری- 280

زهیر بن ابی امیة مخزومی- 315

زیاد بن ابیه- 568

زیاد بن اسید- 465

زیاد بن حفصه- 554

زیاد بن سمیه (- زیاد بن ابیه)- 536

زیاد بن نصر حارثی- 510، 543، 544

زیاد بن لبید انصاری- 456

زیالون- 59، 76

زیباوند «1» (- طهمورث)- 187

زید- 399

زید- 438

زید (پدر ابو الدرداء)- 507

زید بن ابی سفیان- 469

زید بن احب- 494

زید بن ارقم بن مالک- 308، 358، 359 494

زید بن الخطاب- 453، 454

زید بن بولی (مولی رسول اللّه)- 438

زید بن ثابت- 437، 465، 494، 519، 523

زید بن حارثة بن شراحیل کلبی (مولی رسول اللّه)- 35، 308، 316، 327، 343، 352، 357، 382، 383، 412، 426، 427، 438

زید بن سهل الانصاری (- ابو طلحة)- 508

زید بن صوحان- 507، 510، 534

زید بن عمر بن الخطاب- 49، 436

زید بن عمرو (پدر ریحانه)- 429

زید بن عمرو بن نفیل (پدر عاتکه)- 493

زید (- قصی)- 273

زید بن دثنه- 353

زید بن وهب- 346

زید اصغر بن عمر بن الخطاب- 493

زید الخیل- 570

زین الدولة و الدین الخوافی- 587

______________________________

(1)- صحیح: زیناوند.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 622

زین القصص- 320

زینب بنت ابو سلمة- 426

زینب الصغری بنت علی- 584

زینب الکبری بنت علی- 436، 584،

زینب بنت جحش (- ام الحکم، برة)- 359، 424، 426، 427، 429

زینب بنت حارث یهودی- 379

زینب بنت خدیجه (بنت رسول اللّه)- 430، 583، 584

زینب بنت خزیعة- 426

زینب بنت عمر بن الخطاب- 493

زینب بنت عمیس- 428

زینب بنت مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة- 425، 493

زینون بن طالوطاغورس- 167

 

س‌

 

ساباط- 477

سابق- 438

سابور (مابور)- 438

سارویه- 178

سارة بنت لومر بن ناخور- 48 تا 50 54، 55، 57، 58، 81، 381 432

ساری- 189

ساریة بن زنیم- 488

ساسان الاصغر- 221، 222

ساسان بن بهمن بن اسفندیار- 204، 222

ساسانیان- 221، 254

ساطرون (- ضیزن)- 226

سافرطیس- 171

ساکت (- نوح)- 29

ساکن (- نوح)- 29

سالم «1»- 438

سالم (غلام ابو حذیفة)- 453، 454

سام بن نریمان- 186 تا 189

سام بن نوح- 30، 32، 33، 35، 36 43، 44، 55، 97، 142 تا 144، 175

سامری (- موسی بن ظفر) 92، 93

ساموس- 161

ساوه (دریاچه)- 292

سایب بن الاقرع- 487، 519

سایب بن العوام- 454

سایبه- 438

سایرآباد (دیر)- 136

سبا (شهر)- 124، 125، 263

سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان (- عبد الشمس) 255، 263، 273

سباء الاصغر بن حمیر بن سبا- 263، 273

سباء بن نواس- 486

سباع بن عبد العزی خزاعی- 348

سباع بن عرفط غفاری- 357، 376

سبرة بن «2» ابی رهم- 428

سبزوار- 504

سبیعة غامدیة- 397، 398

سپاه دوست (- یزدجرد بن بهرام گور)- 236

سجاح (کاهنه)- 288

سجاح تمیمیة بنت حارث بن سوید- 412 451، 452

سخاریب «3»- 131

______________________________

(1)- در چاپ تهران: سالم بن سابق

(2)- در تاریخ گزیده: ابی سیرة.

(3)- صحیح- سنخاریب (سنا خریب)

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 623

سدرة المنتهی- 19، 62، 306، 319، 413، 440

سدوس- 382

سدو- 50

سدیر- 233، 260

سدیف (غلام و حاجب ابو بکر)- 465

سراقة بن مالک مدلجی- 325، 499

سراندیب- 20، 21، 243

سرحبیس؟ (حواری)- 142

سرخس- 504

سرد- 587

سطیح بی‌معود بن مازن (یا) ربیعة بن عمرو- 269 تا 271، 292

سعد (- ابو ضمیره)- 438

سعد بن ابی وقاص (سعد وقاص)- 254 285، 308، 335 تا 337، 341 344 تا 346، 349، 351، 372 391، 469، 477 تا 479، 481 484، 486، 490، 494، 495 498، 500، 506، 509، 518 538، 553

سعد بن الربیع- 321، 329، 351

سعد بن خیثمه- 321، 326

سعد بن- زید اشهل- 285، 308، 341 390، 506، 513، 514

سعد بن عامر الجمحی- 486

سعد بن عبادة- 321، 334، 344، 345 357، 366، 367، 387، 391 446، 524، 539، 544، 567

سعد بن کندیر- 438

سعد بن مالک (- ابو سعید خدری- 437

سعد بن مسعود الثقفی- 545

سعد بن معاذ- 329، 333، 338، 345 359، 364 تا 366

سعدی- 505

سعفص- 79

سعید- 513

سعید بن العاص- 338، 340، 371، 403 461، 428، 498، 502، 507 تا 509، 511، 534

سعید بن جبیر- 415

سعید بن زید- 438

سعید بن عثمان بن عفان- 519، 534

سعید بن قیس الهمدانی- 519، 544، 549 550

سعید بن مسیب- 158، 518

سعید کازرونی (شیخ)- 325، 334 360، 369، 371، 414، 442

سغد؟؟؟- 264

سفیان بن خالد هزیلی- 353، 354

سفیان بن عبد اللّه الثقفی- 494

سفیان بن عوف- 554

سفینه (- طهمان، رومان، کیسان، ذکوان مهران، عبس) (مولی رسول اللّه)- 438

سقراط- 162 تا 164

سقراطیس- 162

سقیفة بنی ساعده- 419، 446

سکانشاه (- بهرام بن بهرام بن بهرام) 228

سکاوند- 182

سکت (- نوح)- 29

سکران بن عمرو بن قیس بن عبد شمس- 423

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 624

سکندر (- اسکندر)- 17، 42، 192

سکندر (- اسکندر رومی)- 208، 209 تا 214

سکینه (تابوت)- رجوع تابوت شود.

سلاسل- 384

سلافه بنت سعد- 353

سلامان- 437

سلام بن ابی الحقیق- 359

سلام بن مشکم- 379، 428

سلع (کوه)- 359، 360، 503

سلم (پسر فریدون)- 183، 184

سلم (قلعه)- 105

سلمان بن ربیعه باهلی- 499

سلمان فارسی- 152، 153؛ 308، 327 تا 329، 331، 333، 359، 360 438، 446، 482، 536

سلمة بن ابی سلمة- 426

سلمة بن الاکوع- 367، 368، 378 380

سلمة بن خویلد- 354، 449

سلمة بن سلامه انصاری- 329

سلمة بن هشام المخزومی- 461

سلمی- 435، 438

سلمی بنت ضحر بن عامر (- ام الخیر)- 445

سلی بنت عمرو بن بخاری- 286

سلمی بنت عمیس- 428

سلیقوس- 215

سلیح بن حلوان- 261، 262

سلیط بن عمرو عامری- 374، 375

سلیط بن قیس انصاری- 475، 476

سلیمان احول- 415

سلیمان بن داود- 7، 17، 44، 117، 119 تا 128، 130، 137، 191، 264 434، 569

سلیمان بن صرد الخزاعی- 545، 553

سلیم (- ابو کبشه) (مولی رسول اللّه)- 438

سلیم بن ملحان- 354

سلیمة- 255

سماک بن خرشه انصاری (- ابو دجانه)- 453

سماوة- 292

سمرا (قوم)- 458

سمرقند- 210،؟؟؟

سمیدع- 287

سمیساط- 499، 500

سمیفع (- ذو الکلاع)- 552

سمیة- 308، 311

سنان (- فرعون معاصر ابراهیم)- 81

سنان بن ثابت الاصبحی- 41

سنان بن علوان بن عبید بن حوج بن عملیق (صادوف)- 48، 81

سنان بن وبره جهنی- 358

سنة الرعاف- 499

سنة الوفود- 401

سند- 32، 160

سنش- 468

سنمار- 233

سواع- 16، 27، 390

سوخرا- 237 تا 240

سودابه- 192 تا 194

سودان- 32، 258

سودان بن حمران السکونی- 510، 515

سودة بنت زمعة (- ام الاسود)- 317 327، 423 تا 425، 430

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 625

سوس (شوش)- 24، 43، 135، 484

سوق الاهواز- 223

سوق الثمانین- 32

سوق خنافس- 477

سولون- 161

سوما (- ابو الجن)- 13

سه دیر (- سدیر)- 233

سهروردی (امام شمس الدین محمد)- 157

سهل- 177

سهل- 327

سهل بن حنیف انصاری- 345، 346 355، 524، 539، 574

سهل بن سعد ساعدی- 377

سهل بن عبد اللّه الیشکری 553

سهیل- 327

سهیل- (- ابو امیه)- 426

سهیل بن عدی- 488

سهیل بن عمرو- 340، 341؛ 371، 372 385، 388، 454، 472، 563

سیامک- 176، 177

سیاوش- 191، 193 تا 195

سید (- ایهم)- 406، 408

سید الشهداء (- حمزة بن عبد المطلب)- 288، 352، 428، 542

سیدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمی- 56

سیر- 482

سیراف- 477

سیر السلف- 342، 471، 506، 536 556، 574

سیرجان- 497

سیر کازرونی- 310، 371، 419، 442

سیستان- 179، 186، 187، 188، 192 تا 194، 200، 203 تا 206 224، 228، 236، 488، 503

سیف البحر- 366

سیف اللّه (- خالد بن الولید)- 383 474

سیف بن ذی یزن (معد یکرب)- 270 279 تا 281

سیلان- 200

سیلقوس- 218

سیمرغ- 204

سیمرغ زاهد- 186

سیمره (درخت)- 371

سین «1»- 91

سینا (طور)- 85، 91، 92

 

   توجه:  مقدمه و دیدگاه و تفسیر و بررسی انوش راوید و فهرست لینک های کتاب بررسی داستان تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر در اینجا.

 

کلیک کنید:  مقدمه و فهرست بررسی داستان تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر

http://arqir.com/484

 

کلیک کنید:  تماس و پرسش و نظر http://arqir.com/101-2

 

ش‌

 

شابوت (ساحر)- 87

شابه شاه (- ساوه شاه)- 245، 246

شاپور- 239

شاپور بن اردشیر- 216، 224 تا 227 266

شاپور بن اشک- 219

شاپور بن بابک- 223

شاپور بن هرمز (- ذو الاکتاف، هویه سنبا)- 229 تا 232

شاپور بن شاپور ذو الاکتاف (- شاپور- الجنود)- 232

شادروان ششتر- 225

شاذریوس- 151

______________________________

(1)- شاید: سینین؟

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 626

شارک (- طالوت)- 114

شافعی (امام)- 352

شالخ بن أرفخشد بن سام- 33، 97

شام- 32، 35، 37، 44، 48، 50، 54 56، 57، 77، 81، 86، 99، 104 106، 108، 112، 120، 127 128، 133، 185، 200، 211، 215 219، 241 تا 243، 249، 254 261 تا 263، 271، 286، 289 292، 293، 303، 304، 327 335، 343، 360، 367، 373 382، 397، 398، 428، 431 445 تا 447، 450، 458، 460 461، 465 تا 467، 469، تا 474 479 تا 480، 499، 500، 503 507، 523، 524، 537 تا 540 543، 544، 546، 548، 551 تا 553، 556 تا 559، 561، تا 563 565، 570، 574

شامول- 268، 269

شاول (- طالوت)- 114

شاهنامه- 178، 184، 208 ح، 252

شاهنامه بزرگ- 16، 179

شاهنده (- بهرام بن هرمز)- 227

شایع- 119

شبدیز- 250

شبیب بن بحره اشجعی- 579، 581

شبیر (جبل)- 516

شبیطله- 501

شجاع بن وهب اسدی- 374، 375 454

شداد بن الاسود- 350

شداد بن الهاد- 428

شداد بن عاد- 35، 36، 179، 180

شداد الهلالی- 545

شراحیل- 124

شراحیل بن جبلة- 262

شراحیل بن عمرو- 273

شراحیل بن حسنه- 428، 458، 465 467، 469، 472

شرحبیل بن ذو الکلاع الحمیری- 552

شرحبیل بن سمط الکندی- 477، 545 564

شرحبیل بن عمرو غنائی- 382

شرخیا- 136

شرف- 428

شرقی- (باب)- 461

شروان- 235، 241، 484، 499

شریح بن ابی اوفی العبسی- 573

شریح بن اوفی- 529

شریح بن الحارث کندی- 494

شریح بن قارض- 344

شریح بن هانی- 543، 545، 564، 566

شریح جذامی- 559

شریک- 438

شریک بن عمرو الشیبانی- 261

ششتر- 225

شعبی- 534

شعیا بن راموسا- 128، 130 تا 132

شعیا بن اموص «1»- 128

شعیب- 15، 18، 79، 80، 84، 85

______________________________

(1)- در چاپ تهران: اغوص.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 627

101، 185

شغاد- 204 تا 206

شفا- 293

شق- 270

شق (حصن)- 377

شقران (- صالح) (مولی رسول اللّه)- 419، 420، 438، 548

شقیق بن نور- 561

شلاع بن عمهود- 76

شلوم بن داود- 118، 118

شلومی بن صوری- 75

شمر بن افریقش «1» بن ابرهه (- شمر یرعش، ارعش)- 239، 264

شمر (- ذو الجناح)- 264

شمر یرعش- رجوع بشمر بن افریقش «1» شود

شمر کند (- سمرقند)- 264

شمس الدین محمد سهروردی (امام)- 157

شمس الدین محمد جزری (امام)- 298

شمسون- 156، 157

شمعون- 84

شمعون (پدر ریحانه)- 429، 438

شمعون بن یعقوب- 9؟؟؟، 64، 70، 71 75، 105

شمعون الصفا (حواری)- 142، 147 تا 149، 540

شمویل بن ریان بن علقمه یا (بلقانا)- 112

شموس بنت قیس بن عمرو بن زید بن لبید بن خداش- 423

شنگل هندی- 196

شواهد النبوة- 16، 442

شهاب- 394

شهر آزاد (- داراب بن بهمن)- 207

شهر ایران (- شهریار)- 252

شهر براز (- شهریار)- 252

شهرزور- 214، 473

شهرستانی- 200

شهرک- 488

شهریار بن خسرو (- فرخان، شهر براز، گراز، شهر ایران)- 252، 253 477، 485 تا 487، 504

شهر بن باذان- 406، 448

شهنشاه- 480

شبیبة الحمد (- عبد المطلب)- 286 313، 542

شبیبة بن ربیعه- 339، 519

شیبة بن عثمان بن ابی طلحه- 392، 519

شبیبة بن عثمان جمحی- 575

شیث- 15، 23، 102، 157، 175 284

شیث بن ربعی- 452

شیث بن ربعی الیربوعی- 544، 572

شیخ الانبیاء (- نوح)- 29

شیخ سعید کازرونی- رجوع به سعید و رجوع به کازرونی شود

شیخ فرید الدین عطار- 465

شیخ مفید- 432

شید (- جم)- 178

شیده (فرزند افراسیاب)- 197

شیراز- 488

______________________________

(1)- افریقیس، افریقین.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 628

شیروان- 245

شیرویه فرزند پرویز (- قباد) 247، 251 252، 254، 374

شیرین- 250، 251، 253، 254

شیرین (خواهر ماریه)- 375، 438

شیظائیل- 331

 

ص‌

 

صاب بن ادریس- 160

صابت بن مالک بن زهیر جشمی- 347

صادق آل محمد- 54

صادوف (سنان بن علوان)- 48

صافان بن عربائیل- 75

صالح بن طلمه- 534

صالح پیغمبر (- صالح بن عبد بن حاثر بن ثمود) یا (صالح بن عبید بن عابر بن ثمود)- 15، 18، 36 تا 38؛ 41 79، 580

صالح (- شقران) (مولی رسول اللّه)- 419 438

صالح بن طلحه 534

صباح بن ابرهة- 273

صحیح بخاری- 382، 464

صحیح مسلم- 517

صخر (- ابو سفیان)- 557

صخر جنی- 120، 126

صخره مارد- 127

صدوف- 38

صدیق (- ابو بکر)- 285، 308، 317 324، 329، 330، 372، 376 377، 398، 401 تا 403، 409 412، 419، 424، 425، 434 438، 444 تا 447، 449، 450 453 تا 457، 460، 463 تا 465 474، 491، 504، 508، 517 533، 541، 542

صدیق اکبر (- ابو بکر)- 324، 373 377، 391، 401، 428، 445 446، 447، 462 تا 464، 466

صدیق (- یوسف)- 64، 66، 74

صدیقه (- حریفان)- 128، 130 131

صدیقه (- عایشه)- 350، 413، 414 417، 419، 423، 425، 491 494، 513، 518، 521، 525 530 تا 532، 534، 535

صریم- 98

صعب (قلعه)- 377

صعصعة بن صوحان العبدی- 507، 528 543، 545، 548

صغر دوس- 31

صفا (کوه)- 57، 409

صفالیه- 217

صفر- 50، 52

صفرا- 331، 340، 341

صفوان بن امیة بن خلف- 342، 385، 388 389، 392

صفوان شامی- 358

صفورا- 84

صفی اللّه (- آدم)- 18

صفین- 262، 493، 521، 534، 540 543 تا 546، 550، 554، 556 564، 567، 571

صفیه (- ام طلحة الطلحات)- 535

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 629

صفیة بنت ابی العاص بن امیة بن عبد الشمس 427

صفیة بنت حیی بن اخطب- 379، 425 428

صفیة بنت عبد المطلب- 289، 431، 532 533

صقاطیه (حصار)- 475

صقلیه- 505

صمدا- (بت)- 33

صمودا (بت)- 33

صندوق الشهادة (- تابوت سکینه)- 104

صنعا- 268، 276، 277، 280، 281 360، 448، 456، 465

صوایب- 344، 347

صور- 161

صور الاقالیم- 18

صهباء- 373، 379، 381، 428

صهیب بن سنان رومی (- ابو یحیی)- 309، 498، 523، 574

 

ض‌

 

ضامرش- 48

ضحاک (- بیوراسب)- 29، 178 تا 183

ضحاک بن سفیان کلابی- 396، 437

ضحاک بن علوان- 35

ضحاک بن قیس- 544، 545، 566

ضرار بن الخطاب- 361، 362، 481 484

ضرار بن عبد المطلب- 288

ضرار اسدی- 450

ضرار (مسجد)- 400

ضرضائیل- 331

ضرة بنت شوال- 428

ضریعة- 38

ضمضم غفاری- 336، 337

ضمیرة بن ابی ضمیرة- 438

ضیزن (- ساطرون)- 225، 226

 

ط

 

طائف- 19، 297، 316، 317، 335 393 تا 395، 465، 494، 519

طارنوس- 13

طالب بن ابی طالب- 316

طالقان- 504

طالوت بن قیس بن ضرار بن انس بن یحرف بن بنیامین بن یعقوب- 103، 112 تا 116، 118، 341

طاهر (- عبد اللّه)- 429

طاهره (- خدیجه)- 421

طاهره (- فاطمه)- 433، 436

طایر- 229، 230

طبارنوش- 215

طبرک- 185، 186

طبرستان- 178، 181، 185، 186 188، 189، 241، 466، 488

طبس- 504

طبری (محمد بن جریر)- 16، 50، 65 89، 92، 112، 119، 124، 132 135، 136، 139، 141، 147، 151 176 تا 178، 181، 184، 186 190، 191، 198، 207، 232 234، 236، 246، 247، 253 255، 259، 267، 269، 273، 279

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 630

طبریه (بحیره)- 103، 215، 467 547

طخارستان- 237، 504

طرابلس- 474

طرسمین (- ادریس، اوریاء ثالث)- 24

طریقة (کاهنه حمیریه زوجه امرؤ القس بن عمرو)- 271

طسم- 265

طعیمة بن عدی- 340، 348

طفیل بن حارث بن عبد المطلب- 426

طفیل بن النعمان- 364 تاریخ حبیب السیر ج‌1 630 ط ..... ص : 629

یل بن عمرو الدوسی- 454

طبقات ابن سعد- 435

طلحة بن ابی طلحه عبدری (- کبش کتیبة)- 339، 344، 347، 353، 382 388

طلحة بن عبد اللّه- 285، 341، 490

طلحة بن عبید اله- 308، 329، 332 340، 345 تا 347، 399، 409 463، 494، 506، 509، 510 513 تا 515، 517، 521، 523 525 تا 530، 533، 534

طلحة بن عدی- 322

طلیحة بن خویلد اسدی- 354، 359، 412 449، 450، 477، 478، 487

طوبی- 331، 332

طور سینا- 85، 91 تا 94

طوس بن نوذر- 188، 192 تا 194 196

طهران- 185

طهماسب بن منوچهر- 190

طهمان (- سفینه)- 438

طهمورث زیناوند- 177، 178

طی (قبیله)- 397

طیار (- جعفر بن ابیطالب)- 383 412، 428، 436، 542

طیارنوس- 217

طیب (- عبد اللّه بن محمد ص)- 429

طیطانوس (اشیوع) (قطیاطوس)- 147

طیطوس بن اسقیانس- 216

طیموس (رعاعیل) (ببوش)- 64

 

ظ

 

ظریف بن جلس- 545

 

ع‌

 

عابر (- هود پیغمبر)- 33

عاتکه بنت خالد خزاعیه (- ام معبد)- 325

عاتکه بنت زید بن عمرو بن نفیل- 493

عاتکة بنت عبد المطلب- 289، 336، 426

عاد (قوم)- 33، 35، 571

عاد بن عملاق بن لاود بن سام- 235، 179، 180

عاذیمون- 24

عازر- 142

عاص بن سعید بن العاص- 340

عاص بن وائل- 313

عاص بن وائل السهمی- 330

عاصم بن ابی عوف السهمی- 340

عاصم بن ثابت- 340، 344 تا 346 352 تا 354، 367

عاصم بن زبیر- 533

عاصم بن عدی- 341

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 631

عاصم بن عمر بن الخطاب- 493

عاصم بن عمرو التمیمی- 477، 478 488

عاصم بن کلیب- 529

عاقب (عبد المسیح)- 406

عالی- 112

عامر بن ابی وقاص- 469

عامر بن بکیر- 454

عامر بن خنیس بن حذافة- 309

عامر سنان بن اکوع- 380

عامر بن شمر همدانی- 406

عامر بن صعصعة- 426، 428

عامر بن عبد اللّه بن الجراح بن بلال ابن اهیب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالک (- ابو عبیدة)- 471

عامر بن عدی- 400

عامر بن طفیل- 354، 355

عامر بن فهیرة- 324، 325، 354

عامر بن لوی- 423، 472

عامر بن مالک بن جعفر (- ابو براء، ملاعب الاسنه)- 354، 437

عامر بن واثلة- 545

عامر (- مدرکة)- 284

عاموس- 128

عامیل- 94، 95

عایشه بنت ابی بکر الصدیق (- صدیقه، ام عبد اللّه)- 305، 317، 318، 32 327، 330، 350، 357، 359 376، 394، 396، 397، 407، 413 تا 415، 417، 419، 422 تا 425 433، 465، 490، 491، 494 513، 514، 517، 518، 521 525 تا 527، 529 تا 532 534 تا 536

عایشه بنت عثمان بن عفان- 519

عایشه بنت قدامة بن مضعون- 342

عباد بن بشر انصاری- 371، 389، 393 396، 446، 454

عباد بن زید- 545

عبادة بن الصامت- 321، 468، 508

عباس احول- 245

عباس بن علی بن ابیطالب 584

عباس بن مرداس اسلمی- 395، 437

عباس بن عبد المطلب- 43، 288، 289 309، 316، 336، 337، 340 382، 386، 387، 392، 415 418، 419، 420، 428، 436 447، 482، 485، 486، 490 506

عباسیان- 9، 10

عباسیه (خلفا)- 10

عبد بن کلاب بن کرب (- عبد کلال)- 266

عبد الدار بن قصی- 285

عبد السلام بن محمد بن حسن- 316

عبد الرحمن بن ابی بکر- 425، 453 463، 465، 498، 566

عبد الرحمن بن العوام- 469

عبد الرحمن بن خالد بن الولید- 508 544، 545، 549

عبد الرحمن بن سمرة- 516

عبد الرحمن بن عدیس البلوی- 510 513

عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عباس- 570

عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 632

بن کلاب بن مرة بن کعب (عبد عمرو، عبد الکعبه، ابو محمد)- 285، 293 308، 311، 329، 340، 345 372، 390، 398، 399، 406 420، 430، 437، 490، 494 تا 496، 506

عبد الرحمن بن عیینة بن حصن فزاری- 367، 368

عبد الرحمن بن معاذ- 472

عبد الرحمن بن ملجم المرادی- 522 576 تا 583

عبد الرحمن اصغر، ابن عمر بن الخطاب- 493

عبد الرحمن اکبر، ابن عمر بن الخطاب- 493

عبد الرحمن اوسط، ابن عمر بن الخطاب- 493

عبد الرحمن جامی- 64

عبد الشمس بن عبد مناف (- قمر)- 285 557

عبد الشمس بن یشجب- 263

عبد العزی بن خطل- 389

عبد العزی بن قصی- 285

عبد الکعبه بن عبد المطلب- 288، 289

عبد الکعبه (- ابو بکر) 445

عبد الکعبه (- عبد الرحمن بن عوف)- 506

عبد اللّه (- ابو بکر)- 445

عبد اللّه بن ابی- 355

عبد اللّه بن ابی ربیعة- 311، 344

عبد اللّه بن ابی امیة- 386، 394

عبد اللّه بن ابی بکر- 324، 327، 394 465

عبد اللّه بن ابی سرح- 512، 513، 515

عبد اللّه بن ابی سلول- 342، 344، 358 359، 402، 492

عبد اللّه بن ارقم- 437، 465

عبد اللّه بن اریقط- 324، 325

عبد اللّه بن اسعد الیمنی الیافعی (- ابو محمد)- 271

عبد اللّه بن الحضرمی- 568

عبد اللّه بن الکوا- 560، 571، 573

عبد اللّه بن المعتمر- 483، 484

عبد اللّه بن المقنع- 439

عبد اللّه بن ام مکتوم- 343، 344، 364 369

عبد اللّه بن انیس- 341، 343، 354

عبد اللّه بن بدیل بن ورقاء الخزاعی- 544 547، 553

عبد اللّه بن تامر- 274، 275، 276

عبد اللّه بن جبیر- 344، 345، 352

عبد اللّه بن جحش اسدی- 299، 335، 336 348، 349، 426، 427

عبد اللّه بن جذعان- 280

عبد اللّه بن جعفر طیار- 383، 436، 498 563، 583

عبد اللّه بن حازم- 504، 505

عبد اللّه بن حذافه سهمی- 373

عبد اللّه بن حمید اسدی- 346

عبد اللّه بن خالد بن الولید- 549

عبد اللّه بن خباب الارت- 572

عبد اللّه بن خشاب- 520

عبد اللّه بن خلف الخزاعی- 532، 535

عبد اللّه بن رواحه- 321، 339، 356 382، 383

عبد اللّه بن الزبعری- 389

عبد اللّه بن زبیر- 305، 330، 342، 392

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 633

425، 501، 502، 526، 527، 531 533، 535، 536

عبد اللّه بن زید الانصاری الخزرجی- 507

عبد اللّه بن سباء (- ابن السودا) 508

عبد اللّه بن سعد بن ابی سرح- 389، 500 501، 504، 509، 519، 524 536، 567

عبد اللّه بن سلام- 326، 355، 365

عبد اللّه بن سهل- 364

عبد اللّه بن سهیل بن عمرو- 454

عبد اللّه بن شهاب زهری- 346

عبد اللّه بن طارق- 353

عبد اللّه بن طفیل- 545

عبد اللّه بن عامر بن کریز بن ربیعة بن حبیب ابن عبد الشمس- 501، 503، 504 505، 509، 519، 524، 525

عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب- 11، 16 17، 84، 149، 291، 294 300، 308، 327، 415، 439 501، 502، 506، 509، 523 524، 528، 535، 536، 544 552، 562، 563، 564، 565 566، 568، 571، 572

عبد اللّه بن عبد الاسد بن عبد یالیل (- ابو سلمة)- 426

عبد اللّه بن عبد الرحمن بن ابی بکر- 425

عبد اللّه بن عبد اللّه بن جعفر طیار- 436

عبد اللّه بن عبد المطلب- 288، 289، 290 292، 293، 520

عبد اللّه بن عتبان- 487

عبد اللّه بن عثمان بن عفان- 431

عبد اللّه بن عدی الحارثی- 548

عبد اللّه بن علی بن ابیطالب- 584

عبد اللّه بن عمر بن الخطاب- 329، 425 439، 464، 487، 490، 491 493، 501، 502، 518، 523 545، 564، 565

عبد اللّه بن عمرو بن حزام- 321، 344 345، 350

عبد اللّه بن عمرو الدوسی- 461

عبد اللّه بن عمرو بن العاص- 502، 537 545، 555، 564

عبد اللّه بن عیینة- 343

عبد اللّه بن غسان- 488

عبد اللّه بن غطفان- 437

عبد اللّه بن قلامه- 36

عبد اللّه بن قمیئة- 346

عبد اللّه بن قیس (- ابو موسی اشعری)- 562 563

عبد اللّه بن محمد (- طیب، طاهر)- 429

عبد اللّه بن مرثد- 476

عبد اللّه بن مسعود بن غافل بن شمخ بن فأر الهذلی- 309، 317، 340، 346 392، 413، 420، 437، 468 486، 503، 507، 509، 555

عبد اللّه بن مطاع- 472

عبد اللّه بن مظعون- 341

عبد اللّه بن مقید تمیمی- 519

عبد اللّه بن نافع بن الحصین- 501

عبد اللّه بن نافع بن عبد القیس- 501

عبد اللّه بن وهب الراسبی- 521، 571 572، 573

عبد اللّه بن هاشم بن عتبة- 553

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 634

عبد اللّه بن هلال بن صعصعة- 428

عبد اللّه اصغر، ابن عثمان بن عفان- 519

عبد اللّه اکبر ابن عثمان بن عفان- 519

عبد اللّه الفزاری- 519

عبد اللّه الیافعی 522

عبد اللّه (پدر ابو الدرداء عویم الانصاری)- 507

عبد اللّه حارثی- 570

عبد اللّه حضرمی- 519

عبد المسیح- 292، 293

عبد المسیح (- عاقب)- 406

عبد المطلب بن هاشم (- ابو الحارث، شیبة الحمد)- 278، 279، 280، 281 283، 285، 286، 287، 288 289، 290، 294، 295، 297 300، 301، 302، 310، 348 542، 557

عبد الملک بن عثمان بن عفان- 519

عبد الملک بن مروان- 305، 493، 506

عبد عمرو (- عبد الرحمن بن عوف)- 506

عبد القیس (بنی ...)- 454، 455

عبد کلال بن مثوب بن زهران (یا) کلاب بن کرب- 266

عبد مناف بن قصی (- مغیره، قمر)- 285 333، 360، 373، 419، 497 556، 557

عبد یالیل فرزند عمرو بن عمیر- 316 428

عبس- 157

عبس (- سفینه) (مولی رسول اللّه)- 438

عبید بن عابر بن ثمود (پدر صالح)- 36

عبید بن عبد الغفار (مولی رسول اللّه)- 438

عبید اللّه بن ابی رافع- 562، 563

عبید اللّه بن اسلم (مولی رسول اللّه)- 438

عبید اللّه بن الحارث الطائی- 561، 562

عبید اللّه بن حاجز عامری- 347

عبید اللّه بن عباس- 506

عبید اللّه بن عباس بن ربیعة- 524، 570

عبید اللّه بن علی بن ابیطالب- 584

عبید اللّه بن عمر بن الخطاب- 493، 498 538، 545، 547، 549، 550 552، 554

عبید اللّه بن مسعدة الفزاری- 547

عبید اللّه بن معتمر- 501

عبیدة بن زبیر- 533

عبیده سلمانی- 573

عتاب بن اسید الاموی- 391، 395 465

عتبة بن ابی سفیان- 547

عتبة بن ابی لهب- 288، 392، 431

عتبة بن ابی وقاص- 346، 461، 479 544، 553

عتبة بن ربیعة- 305، 313، 337، 338 339

عتبة بن عثمان- 519

عتبة بن غزوان- 336، 482

عتیبة بن ابی لهب- 288

عتیبة بن حصن فزاری- 396

عتیق بن عائذ بن عبد اللّه مخزومی- 421 430

عتیق (- ابو بکر)- 445

عثمان بن ابی العاص- 293، 465، 488، 494، 500

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 635

عثمان بن حنیف- 524، 526، 527

عثمان بن طلحة بن ابی طلحة عبدری- 382 388

عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب (- ابی قحافه پدر ابو بکر) 445

عثمان بن عبد اللّه بن المغیرة المخزومی)- 335، 336، 347

عثمان بن عبید اللّه- 340، 344

عثمان بن عفان بن ابی العاص حارث بن امیة ابن عبد الشمس بن عبد مناف (- ذو النورین)- 308، 311، 329 332، 333، 341، 343، 346 352، 356، 370، 389، 398 406، 412، 425، 427، 431 437، 445، 490، 494 تا 519 521 تا 527، 529، 530، 533 534، 536، 537، 539، 541 تا 543، 549، 550، 553، 560 564، 565، 567، 577

عثمان بن علی بن ابیطالب- 584

عثمان بن مظعون- 308، 311، 342

عثمان بن منبه عبدری- 364

عثمان بن وایل الحمیری- 551

عثمان اشهلی (یهود)- 328

عد بن عدنان- 284

عدن- 243، 280

عدنان- 157، 283، 284

عدوة قصوی- 338

عدی بن حاتم طائی- 397، 437، 466 529، 539، 545، 566

عدی بن زید- 233، 260

عدی بن قیس- 305

عدی بن نضر- 256، 269

عذرا- 210

عذره (قبیله)- 437

عراق- 32، 92، 180، 182، 183 185، 204، 214، 215، 218 219، 231، 237، 242، 243 255، 259، 260، 360، 445 456، 457، 465، 467، 474 475، 477، 487، 489، 524 525، 526، 537، 538، 543 546، 554، 556، 557، 560 562، 563، 565، 566، 569، 572، 575

عراقین- 466

عربستان- 230

عرج- 403

عرفات- 20، 21، 298، 410، 502

عرفجه بارقی- 455

عرفه (روز)- 410

عرم (سیل)- 261

عروة السباع- 513

عروة بن داود- 549

عروة بن زبیر- 533

عروة بن مسعود ثقفی- 370، 584

عریض- 342، 346

عزا- 27

عزازیل- 14، 27

عزرائیل- 19، 22، 23، 25، 26 27، 35، 36، 55، 101، 416

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 636

عزر «1»- 137

عزی- 311، 347، 390، 441

عزیر (- ارمیا)- 132، 136، 137 199، 200

عزیز (- قطفیر)- 64، 66، 67، 69 70، 71، 73، 81

عسفان- 369

عسقلان- 474

عسکر (جمل)- 525

عشیرة- 334، 335

عصا (اسب)- 257

عضل- 353

عطارد بن حاجب- 396، 452

عظماء بنت مروان (یهودیه)- 342

عفراء بنت عبید بن ثعلبة- 321 ح، 340 341

عفیر (درازگوش)- 375

عفیرا- 271، 273

عقبة بن ابی معیط- 313، 322، 340

عقبة بن عامر بن ابی- 321، 438، 492

عقبة بن عمرو الانصاری (- ابو مسعود)- 575

عقیل بن ابیطالب- 296، 316، 340 420، 442، 569، 570

عکاشة بن محصن اسدی- 344، 357 376، 449

عکرمة بن ابی جهل- 344، 345، 361 363، 385، 388، 389، 455 456، 469

علاء الحضرمی- 454، 455، 465 488

علقمة المرادی- 279

علقمة بن حکیم- 519

علقمة بن علاثه عامری- 570

علقمة بن قیس- 555، 556

علوان (- مرداس، پدر ضحاک تازی)- 180، 181

علیاء بن الهیثم- 529

علی بن ابی العاص- 430

علی بن ابیطالب (علی مرتضی)- 2، 10 33، 40، 54، 117، 127، 152 153، 284، 286، 296، 308 309، 310، 316، 322، 323، 326، 329، 330، 331 332، 333، 334، 337، 338 339، 340، 341، 344، 345، 346 347، 348، 349، 352، 355، 356 357، 358، 359، 361، 362 364، 366، 368، 372، 375 377، 378، 379، 381، 385 386، 388، 389، 390 391، 392، 393، 394 395، 399، 401، 402 403، 404، 407، 408، 409 410، 411، 414، 415، 416 418، 419، 420، 422، 425 430، 432، 433، 434، 435 436، 437، 444، 445، 446 447، 490، 493، 494، 495 496، 498، 502، 506، 509 تا 514، 518 تا 528، 530 تا 541، 543، 544، 546 تا 552، 554، 555، تا 558

______________________________

(1) در چاپ تهران: عزیز.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 637

560، تا 566، 568 تا 583

علی بن امیة بن خلف- 340

علی بن فخر الدین عیسی بن ابی الفتح الاربلی (- ابو الحسن)- 284

عمار بن یاسر (عمار یاسر)- 308، 311 352، 446، 486، 487، 509 528، 532، 534، 539، 544 553، 554، 555

عمارة بن الولید- 311

عمارة بن حسان- 524

عمالقه- 34، 55، 67، 91، 103، 104، 110، 112، 113، 256

عمان- 241، 243، 455، 494

عمران بن الحصین- 526

عمران بن طلحة- 534

عمران بن فاهث بن لاوی بن یعقوب- 80

عمران بن ماثان- 137، 140

عمران بن یصحر بن فاهث- 80

عمر ازرق- 245

عمر الاکبر بن علی بن ابیطالب- 584

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن ریاح بن عبد اللّه بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب- 17، 135، 136 152، 153، 254، 263، 276 285، 313، 328، 329، 330 332، 341، 346، 347، 351 357، 358، 362، 366، 370 372، 373، 375 تا 377، 386 387، 391، 394، 398، 401 408، 409، 411، 412، 415 418، 423 تا 425، 429، 436 439، 445 تا 447، 450، 451 454، 462 تا 477، 481 تا 495 498، 501، 502، 506، 507 516، 517، 518، 521، 523 538، 541، 542، 545، 547 552، 554، 564، 565

عمر بن عطارد- 545

عمر بن عملیق- 81

عمرة بنت اسعد بن اسامه- 55

عمرة القضا- 428

عمرو بن ابی سلمة- 426

عمرو بن اذنیه- 561

عمرو بن اسد- 304

عمرو بن الاهتم- 396

عمرو بن الجموح- 350

عمرو بن الحضرمی- 335

عمرو بن الحمق الخزاعی- 513، 545

عمرو بن العاص بن وائل السهمی (عمرو عاص) (- ابا عبد اللّه)- 311، 312، 330 382، 384، 390، 396، 401 458، 460، 461، 468، 469 470، 474، 494، 499، 500 502، 511، 537، 543، 544 545، 547، 550، 551، 555 558، 559، 560، 561 تا 566 568، 571، 578، 579

عمرو بن امیة ضمری- 354، 373، 374

عمرو بن بکر السعدی- 578

عمرو بن تبع الاوسط- 266

عمرو بن تمیم- 230

عمرو بن ثابت بن وقش- 350

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 638

عمرو بن جبله- 545

عمرو بن جبلة بن حارث بن ابی شمر- 262

عمرو بن جرموز المجاشعی- 533

عمرو بن جفنه- 262

عمرو بن حارث- 287

عمرو بن حارث بن جبلة- 262

عمرو بن حنظلة- 545

عمرو بن زبیر بن العوام- 533

عمرو بن سالم خزاعی- 385

عمرو بن سعد- 494

عمرو بن سعید بن العاص- 534

عمرو بن طرب بن حسان- 255، 256

عمرو بن طی خزاعی- 57

عمرو بن عامر بن حارث بن امرو القیس بن ثعلبة بن مازن بن الازد (- جفنه)- 262

عمرو بن عاید بن عمران بن مخزوم- 289

عمرو بن عبد الجن- 258

عمرو بن عبد اللّه الجمحی الشاعر- 340 345، 347

عمرو بن عبدود- 341، 359، 361 362، 364، 581

عمرو بن عثمان بن کعب- 340

عمرو بن عثمان بن عفان- 519، 534 564

عمرو بن عدی- 256، 258، 259

عمرو بن عقبة- 494

عمرو بن عمیر- 316

عمرو بن عیش اللخمی- 551

عمرو بن عیینة- 308

عمرو بن فهم- 255

عمرو بن مرثد- 545

عمرو بن مقرن مزنی- 483

عمرو بن منذر بن ماء السماء- 260

عمرو بن معد یکرب الزبیدی- 403، 404 449، 477، 478، 480، 487

عمرو بن نعمان- 262

عمرو العلی (- هاشم بن عبد المناف)- 285

عمرو (- تبع ثانی، اقرن بن ابو مالک)- 264

عمرو سکونی- 547

عمرو (- مدرکة)- 284

عمرو (- هاشم بن عبد مناف)- 285

عمره- 55، 56

عملاق (عملیق) بن لاود بن سام- 35

عملوق- 265

عمیلق (عملاق)- 35

عملیق بن عاد- 115

عمواس- 471، 472

عمود- 50

عموریه- 327، 474

عموریة بنت براخیل بن ادریس النبی- 32

عمیر بن ابی وقاص- 341

عمیر بن الحمام- 340

عمیر بن عامر بن دهمان بن الحارث بن غنم ابن مالک بن کنانه- 424

عمیر بن عباد الکلبی- 563

عمیر بن وهب الجحمی- 340، 342

عمیس خثعمی- 428

عناق بنت آدم- 21

عوج- 21

عوج بن عنق 31، 81، 99

عورنا بن مصبا- 128

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 639

عوف- 339

عوف بن زهیر بن الحرب- 428

عوف بن مالک النضری- 437

عون بن عبد اللّه بن جعفر الطیار- 436

عون بن علی بن ابیطالب- 584

عویلم بن سام- 33

عویم الانصاری الخزرجی (- ابو الدرداء)- 507

عویم بن ساعده- 321

عیاش بن ربیعه هاشمی- 551

عیاض (- ابو مرة) (ذو ذیزن)- 279

عیاض بن عمر بن الخطاب- 493

عیاض بن غنم الفهری- 472، 473

عیسی بن طلحة- 534

عیسی بن مریم- 15 تا 17، 40، 131 138 تا 151، 154، 168، 215 تا 217، 219، 220، 227، 233 249، 260، 266، 275، 281 294، 298، 307، 312، 319 374، 402، 407، 422، 441 443، 472، 508، 540

عیص بن اسحاق- 57، 58، 59، 60، 76 208، 209، 219، 486

عیلم بن سام- 33

عین التمر- 457

عین الورد- 473

عینین- 344، 352

عیهلة بن کعب (- اسود عنسی، ذو الخمار)- 448، 449

عیینة بن بدر فزاری- 368

عیینة بن حصن فزاری- 359، 360 367، 437، 449، 450، 519 570

 

غ‌

 

غابه (غزوه) (- ذی قرد)- 367

غابه (منزل)- 367

غافقی بن حرب- 510، 515

غالب بن عبد اللّه اسدی- 478

غالب بن فهر بن مالک بن نضر- 270، 283 285

غامد- 397

غدیرخم- 410، 411، 444

غرورا- 355

غره- 469

غزابا- 27

غسان (سرچشمه)- 261

غسان- 390

غسانی (ملوک)- 263

غسانیان (- بنی جفته)- 261، 262 263

غسیل الملائکة (- حنظلة بن ابی عامر)- 347، 350

غضباء (ناقه)- 403

غطفان- 343، 359، 360، 363، 367 450

غفار (بنی)- 387

غلبا- 128

غماس (روز)- 479

غمدان (قصر)- 280

غنوده (غلام)- 276

غورث (- دعثور بن الحارث)- 343

غورس- 168

غوطه دمشق- 142، 375، 458

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 640

غیاث الدولة و الدنیا و الدین امیر محمد الحسینی- 4

غیاث الدین بن همام الدین الحسینی، المدعو بخواند میر- 4

غیداق بن عبد المطلب- 288

غیره- 38

غیلان- 438

 

ف‌

 

فاخته بنت ابی طالب- 316

فاخته بنت غزوان- 519

فار- 89

فارس- 28، 32، 120، 134، 160 178، 180، 183، 189، 191 206، 218، 222، 223، 224 241، 242، 254، 292، 466 488، 501، 502

فارسنامه- 175

فارض بن یهودا- 73

فارقلیطا (- محمد مصطفی)- 227

فاروق (فاروق اعظم)- 262، 330 370، 373، 387، 401، 402، 409 412، 418، 419، 427، 429 445، 446، 447، 456، 462 463، 465، 466، 470، 475 482، 484، 486، 487، 490 491، 492، 542

فاریابی (ابو الحسن)- 18

فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف- 356، 520

فاطمة بنت اسود بن عبد الاسد مخزومی- 390

فاطمة بنت زایدة بن الاصم- 421

فاطمة بنت علی بن ابیطالب (فاطمة زهراء) 327، 330 تا 334، 364 381، 383، 385، 407، 409 413، 414، 415، 417، 419 420، 422، 425، 430، 431 432، 433، 434، 435، 436 447، 517، 554، 583، 584

فاطمه بنت عمر بن الخطاب- 493

فاطمه بنت عمرو بن عایذ بن عمران بن مخزوم- 289

فاطمة بنت ولید بن المغیرة- 519

فاطمه ثقفیه بنت عبد اللّه- 293

فاطمه خثعمیة- 290

فاطمه شامیه- 290

فاکة بن المغیرة- 290

فتح الفتوح- 487

فتوح- 559

فتوحات مکیة- 16

فحل- 467

فخر الدین رازی (امام)- 42

فدک- 368، 380، 381، 434

فرات- 185، 211، 226، 245، 319 475، 476، 543، 556

فرات بن حیان- 477

فرامرز بن رستم زال- 204، 206

فرامک- 181، 182

فرتنی- 389

فرخان (- شهریار)- 252

فرخ‌زاد بن خسرو پرویز- 253، 254

فردوسی- 204، 208 ح

فرزانه (- هرمز بن یزدجرد)- 236

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 641

فرس- 198، 208، 217، 218، 232، 249، 250، 253، 260، 296

فرعون (- ریان بن الوید ... بن عمر بن عملیق) (فرعون ثانی)- 82

فرعون (- سنان بن علوان بن عبید بن عوج بن عملیق) (فرعون اول)- 82

فرعون (- قابوس بن مصعب) (فرعون ثالث) 82

فرعون (- ولید بن مصعب) (فرعون معاصر موسی)- 81 تا 84، 86، 87 88، 89، 422، 432

فرغامس- 168

فرقان- 15، 306، 439، 465 563

فرقیسا- 215

فرنگ- 41، 183، 215، 217، 470

فرنگستان- 215

- فرنگیس- 191، 194

فروة بن عبد العزی- 428

فروة بن نوفل اشجعی- 573

فرود- 196

فرهاد- 251

- فریبرز بن کاوس- 196، 221

فرید الدین عطار (شیخ)، 465

فریدون بن اثقیان- 181، 182، 184، 185، 188، 190، 220

فزاره- 359، 360، 396، 437

فشهرب فارسی- 260

فضالة الیمانی- 438

فضل بن ادهم- 559

فضل بن العباس- 392، 414، 419، 420، 429، 430، 472، 506

فغفور- 214، 241

فکا (- زلیخا)- 64

فلس- 397

فلسطین- 18، 49، 57، 94، 99، 114، 154، 200، 249، 458، 460، 461، 519، 537

فلقطه- 461

فلیص- 208

فلینوس- 216

فلیودیوس- 216

فمورش- 48

فنخاص بن غیر از بن هارون- 105، 107

فور هندی- 211

فوط بن اوشا- 128

فهر بن قحطان- 39

فهر بن مالک 285

فهله- 59

فیثاغورس صوری- 161، 162، 164 تاریخ حبیب السیر ج‌1 641 ف ..... ص : 640

روز- 223

فیروز- 448، 449

فیروز- 140

فیروزان- 487

فیروز (- ابو لؤلؤ- بابا شجاع الدین)- 489، 498

فیروز بن هرمز اشکانی- 220

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 642

فیروز بن یزدجرد بن بهرام (- مردانه)- 236، 237، 238، 260

فیروز (جشنسده)- 252

فیروز دیلمی- 281، 406

فیروز (منوچهر) 184

فیلاد (بطلمیوس)- 215

فیلاطس- 166

فیلبس، 142، 148

فیلسجان- 281

فیلقوس 218، 219

فیلقوس- (پدر اسکندر)- 165، 207، 209، 210، 215

 

ق‌

 

قابوس بن مصعب (- فرعون ثالث)- 74، 75، 81

قابوس بن منذر بن ماء السماء- 260

قابیل- 21 تا 23

قادسیه- 182، 254، 477، 481 تا 483

قارن- 457

قارن- 505

قارن بن کاوه- 182، 185، 188، 189

قاروج (قارون)- 95

قارون- 81، 95، 96

قارة (قبیله)- 353

قاسطین- 521، 561، 570، 571، 574

قاسم بن حنظلة الجهنی- 545

قاسم بن ربیعة ثقفی- 519

قاسم بن (محمد ص)- 291، 429، 445

قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق- 425

قاضی ناصر الدین بیضاوی- 18، 24، 60، 109، 141، 142، 176، 209، 219 تا 221، 254

قاف (کوه)- 475

قباد بن فیروز (- نیکرای)، 238، تا 241، 260

قباد بن کاوه- 188

قباد بن نوشیروان- 252

قبا (مسجد) 107، 326 (محله) 326، 328

قبة بن فیروز الاسلمی- 473

قبرس- 497، 501

قبط- 32، 49

قبله بنت عبد العزی (- قتیلة)- 465

قبیصة بن شداد- 545

قبیصة بن ذویب الطائی- 457

قتات- 461

قتادة بن نعمان الظفری الخزرجی الکندی- 341، 442، 489، 518

قتیلة (- قبله ...)- 465

قثم بن عباس بن عبد المطلب- 419، 420 506، 570

قثم بن عبد المطلب- 288

قثم بن عبید اللّه بن عباس- 570

قحطان بن هود- 263

قدار بن سالف- 36، 38

قدامة بن مظعون- 342، 425

قدان- 59

قدس- 508

قدس (وادی)- 143

قدس خلیل (- جیرون)- 49، 55، 57، 58

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 643

قدید- 325

قرآن- 3، 41، 43، 45، 61، 75، 87، 158، 291، 296، 306 310، 317، 411، 414، 439 447، 454، 497، 504، 507، تا 509، 531، 563، 566، 570، 572، 573

قرا خان- 189

قرشت- 79

قرط بن کعب- 498

قرقرة الکدر- 343

قرقیسیاء- 519

قریبه- 389

قریش- 278، 279 تا 281، 284 تا 289، 293، 295، 299، 302، 304، 305، 309 تا 317، 322، 325، 334 تا 339، 342 تا 344، 347، 348، 351، 353، 354، 359 تا 361، 363، 369 تا 372، 384 تا 389، 392، 394، 405، 423، 439، 446، 472، 485، 506

قس الناطق «1»- 475

قسطام- 461

قسطنطین- 473، 504، 505

قسطنطین بن هیلای (قیرون)- 216، 217، 231

قسطنطنیه- 216، 217، 230، 231، 249، 250، 468، 505

قسیم النار و الجنة (- علی ع)- 520

قصواء (ناقه)- 359، 369، 370، 400

قصی بن کلاب (- زید) 285، 532

قصیر بن سعد لخمی- 257 تا 259

قضاعة (قبیله)- 285

قطام (- ابو کرب، نعمان)- 262

قطام بنت اشجع تمیمی- 522، 577 تا 579 581

قطبة بن عامر بن جدیدة- 321

قطفیر (- عزیز)- 64، 65

قطمیر (سک)- 151

قطن- 354

قطورا بنت یقطن- 54

قطورا (قبیله)- 50، 55، 286، 287

قطیاطوس (طیطانوس، اشیوع)- 147

قعقاع بن ابرهة- 545

قعقاع بن عمرو- 470، 479، 487، 528، 529

قلزم- 80

قلعه سفید- 497، 500

قلقلان- 467

قلیس- 277

قمر (- عبد مناف، ابو عبد الشمس)- 285

قموص- 377 تا 379

قنبر- 514، 515

قندهار- 586

قنسرین- 242، 468

قنطار- 469

قو (جزیره)- 166

______________________________

(1)- در چاپ طهران- قس الناطف.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 644

قوقاس- 218

قومس- 214، 488

قهستان- 183، 504

قهندز- 178

قیدار بن اسمعیل بن ابراهیم خلیل ع- 56، 102

قیروان- 148، 497

قیرون- 216

قیساریه- 468

قیس بن امرؤ القیس- 337

قیس بن سعد بن عباده- 366، 367، 388، 524، 539، 544 567

قیس بن عاصم- 396، 454

قیس بن عبد یغوث- 448

قیس بن عمرو بن زید بن لبید بن خداش- 423

قیس بن مکیت مرادی- 478

قیس بن هیثم- 505

قیصر- 81، 407، 444 (معاصر اسکندر)- 198، 199 (فیلقوس) 207، 209 210، (اسکندر)- 214 (اغسطوس) 215 (- فلینوس)- 216 (ذو منطانس) 216 (معاصر شاپور)- 225 (معاصر بهرام‌گور و یزدجرد)- 235 236 (معاصر نوشیروان)- 242 (معاصر خسرو پرویز)- 248، 249 (- نسطورس)- 261 (معاصر ذو نواس) 276 (معاصر پیغمبر اکرم)- 357، 382، 400 (- هرقل) 373، 458، 459، 460، 462، 467، 468، 470

قیصریه- 215

قیقار- 468

قیل بن نمیر- 33، 34

قیلة بن تبع اصغر- 267

قینان بن انوش بن شیث- 24، 175، 177

قینوس- 29

 

ک‌

 

کابل- 204، 205، 206

کابلستان- 187، 192

کابلشاه- 205، 206

کاد بن یعقوب- 59، 76

کارنامه- 222

کازرون- 497، 500

کازرونی (شیخ سعید)- 310، 325، 334 360، 369، 371، 414، 419 442

کاشان- 489

کالوب بن یوفنا 99، 105، 106

کامل التواریخ- 247، 389

کامل السفینة- 425

کاموس- 197

کاوس- 191 تا 194، 196

کاوه آهنگر اصفهانی- 180 تا 182، 188

کاویانی (درفش)- 476، 481

کبش کتیبة (- طلحة بن ابی طلحة)- 344

کتایون- 199

(کثیب) عقنقل- 338

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 645

کثیر بن عباس بن عبد المطلب- 506

کچ- 192

کر (آب)- 499

کربلا- 434، 584

کرج- 217

کردکوه (قلعه)- 202

کرکرة (مولی رسول اللّه ص)- 438

کرمان- 223، 241، 466، 488، 503، 541

کرمانشاه (- بهرام بن شاپور)- 232

کریب بن ابرهه- 548، 594

کریب (مولی رسول اللّه)- 438

کزر بن جابر بن عبد اللّه فهری- 388

کسائی- 44

کسری- 189

کسری (طاق)- 292

کسری (معاصر بهرام‌گور)- 233، 234

کسری (- انوشیروان)- 171، 172، 241، 242، 243، 280، 281، 292، 293، 444، 457، 475

کسری بن جشنس- 253

کسکر- 475، 487

کشاف- 22

کشف الغمة- 284، 290، 291، 293 295، 297، 298، 316، 329، 332، 333، 334، 344، 345، 355، 358، 362، 365، 372، 379، 392، 393، 399، 401، 403، 406، 407، 410، 415، 416، 421، 422، 428، 430، 431 تا 436، 520، 523، 529، 532، 533، 535، 549، 550، 559، 571، 584

کشمیر- 227

کشواد- 189، 194، 196

کعب (- کعب الاحبار)- 537

کعب (حبر بنی قریظه)- 267

کعب بن اسد- 360، 366

کعب بن اشرف- 343

کعب بن زهیر- 389

کعب بن زید- 364

کعب بن سباء الاصغر الحمیری- 273

کعب بن سوید ازدی- 534

کعب بن لوی- 285- 465

کعب بن مالک انصاری- 329، 346، 523

کعب الاحبار- 36، 418، 489، 536

کعبه- 12، 18، 20، 23، 52، 54، 57 264، 266، 267، 285 تا 288 294، 295، 301، 305، 314 330، 336، 369، 370، 373 402، 410، 485، 516، 520، 562، 581

کلاب بن طلحة- 343

کلاب بن کرب (- پدر عبد کلال)- 266

کلاب بن مرة- 285

کلبی- 138، 464، 518

کلثوم (خواهر موسی)- 432

کلثوم بن الهدم- 326، 330

کلدة بن طلدة- 347

کلمن- 79

کلیات (- جالوت)- 115

کلی بن بداصور- 76

کلیله و دمنه- 243

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 646

کلیم اللّه (- موسی)- 80، 81، 83 تا 88 90 تا 104، 320

کمال الدین حسین خوارزمی- 17

کمال الدین حسین الواعظ الکاشفی السبزواری- 139، 432

کمیل بن زیاد- 507

کنانة بن الربیع بن ابی الحقیق- 359، 379، 380، 428

کنانة بن بشر لیثی- 510، 515

کنانة بن خزیمة (- ابو النضر)- 284

کنده (قبیله)- 456

کنعان- 54، 57 تا 60، 62، 71، 73، 74، 102، 110، 111

کنعان بن حام بن نوح- 32

کنعان بن سام بن نوح- 44

کواش بن حام بن نوح- 32

کوثار- 43

کوثر- 543

کورش- 136، 199

کورشیده رستاق- 186،

کوفه- 30، 31، 106، 130، 160، 357 457، 466، 484، 486، 487، 488، 494، 498، 499، 500، 502، 507 تا 510، 513، 519، 522 524، 525، 528، 529، 539 540، 563، 568، تا 570 572 تا 574، 577، 579 581

کوه‌بد (- هرمز بن نرسی)- 229

کهف جنان- 448

کهلان بن سبا- 263

کیان- 190

کیخسرو بن سیاوش- 132، 191، 194 195، 196، 197، 198

کید- 212

کیسان (- سفینه)- 438

کیسان- (- هرمز) (مولی رسول اللّه)- 438

کیش (قریه)- 186

کیشو اسف- 197

کیقباد- 174، 190، 191، 198

کیکاوس- 191، 184 تا 194، 197، 198 221، 264

کی پشین بن کیقباد- 198

کیومرث- 32، 174، 175، 176 177، 196

 

گ‌

 

گراز (- شهریار)- 252

گرانمایه (- بلاش بن فیروز)- 238

گرسیوز- 193، 194

گرشاسب- 179، 182

گرشاسب (برادرزاده زاب)- 190

گزیده (تاریخ)- 24، 32، 109، 127 167، 195، 210، 221، 425 428، 429، 461، 471، 505 506، 533، 546

گستهم-، 189، 192

گشتاسب- 162، 198 تا 204، 210

گل شاه (- کیومرث)- 175

گنگ دژ- 197

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 647

گنگ- 587

گودرز بن بلاش- 221

گودرز بن بیژن- 221

گودرز بن کشواد- 132، 194، 196 تا 198

گودرز (- بهرام بن شاپور)- 219

گوش پیل دندان- 182

گیو بن گودرز بن کشود- 194

 

ل‌

 

لات- 311، 441

لامخ (- لامک)- 26

لازقیة- 468

لامک (لمک، لمکان)- 26

لاود بن سام- 33، 35

لاود بن ارم بن سام- 175

لاوی بن یعقوب- 59، 75، 80، 106 112، 129

لباب التفاسیر- 90

لبابه (مادر خالد بن ولید)- 474

لبد (کرکس)- 34

لبنان- 486

لبودا بنت آدم 21

لبید بن الحاجب- 437

لبید شاعر- 342

لقمان بن عاد (صاحب نسور)- 33، 34، 35 263

لقمان حکیم- 35، 158 تا 160، 162

لقیط بن مالک (- ذو التاج)- 455

لقیم بن هزال- 33

لمک بن متوشلخ بن ادریس (- لامک، لامخ لمکان)- 26، 29

لمکان (- لمک)- 26

لنکر- 130

لوط بن هاران- 48، 50 تا 52، 57 76، 79

لومر بن ناحور- 80

لوهام- 80

لوی بن غالب- 283، 285، 294، 302 310، 423، 426، 506

لهراسب- 132، 197، 198، 199 210

لیا- 59، 74

لیان- 58، 59، 60

لیث بن سعد- 436

لیس- 476

لیلة الهریر- 480، 558، 559، 561

لیلی بنت مسعود بن خالد بن ثابت بن ربعی التمیمیة- 583، 584

لیلی عدویه- 290

 

م‌

 

مآثر الملوک- 4

ماء السماء- 271

ما بعد الطبیعة- 171

مابور «1» (- سابور)- 438

مابور قبطی- 438

مارقین- 521، 570 تا 574

ماروت- 27، 28، 29

مار یعقوب- 150

مار یعقوبیه- 150

ماریه- 438

______________________________

(1)- در چاپ تهران مأمور. و شاید با مابور قبطی یک تن باشند.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 648

ماریه قبطیه بنت شمعون- 291، 375 396، 397، 422، 429

مازندران- 188، 191، 192، 488 497

ماسبذان- 484

ماعاطس- 167

ماقدون- 165

مالک- 358

مالک بن ابی کرب بن تبع الاقرن- 264

مالک بن ابی عبیدة- 476

مالک بن اخنس الطائی- 261

مالک بن التیهان (- ابو الهیثم)- 321 556

مالک بن الدخشم- 351

مالک بن حارث الاشتر النخعی (مالک اشتر) 473، 507، 508، 510، 523 528، 529، 531، 534، 535 539، 543، 544، 549، 553 558، 560، 562، 563، 566 567، 568

مالک بن ذعر خزاعی- 63، 64، 71

مالک بن ربیعة بدری (ابو اسید الساعدی)- 575

مالک بن عامر- 482

مالک بن عبید اللّه- 340

مالک بن عمرو- 554

مالک بن عوف النضری- 360، 391 392، 393، 395

مالک بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد اللّه بن زهر بن کعب بن الحارث ابن کعب بن عبد اللّه بن مالک بن نضر بن ازد بن غوث بن نبت بن ربیعة بن مالک ابن زید بن کهلان بن سبا بن یشجب ابن یعرب بن قحطان بن هود- 255

مالک بن نباش (- ابو هاله)- 421

مالک بن نضر بن کنانة ... بن عدنان- 285

مالک بن نویرة- 450، 451، 453

مانوشان (جبل)- 184

مانوش چهر (- منوچهر)- 184

مانهیر- 186

مانی نقاش- 227، 228

ماوراء النهر- 185، 186، 241، 243 264

ماه آفرید- 184

ماهوس- 14

ماهویه- 254، 504

ماهیار- 208 ح

مأجوج- 41

مأمون عباسی- 177

مبارک یمامه- 441

مبارکه (- فاطمه)- 433

متحا- 128

متشلنینا- 151

متمم- 450، 451

متوشلخ بن ادریس- 26، 29

متون الاخبار- 26، 28، 30، 36، 39 تا 42، 44، 45، 54، 56، 76، 90 107، 110، 132، 133، 136 139، 144، 149، 158، 160 177، 270، 275

مثلث بالنعمة (ال ..) (- ادریس)- 24

مثنی بن حارثة الشیبانی- 456، 457 461، 465، 474 تا 477

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 649

مثنی بن صالح- 438

مثوب بن زهران- 266

مجاشع بن مسعود- 482، 488، 503 568

مجاعه- 453

مجاهد- 96

مجتبی (امام حسن)- 445، 580

مجدی بن عمرو جهنی- 335

مجسطی- 167

مجمع البحرین- 97

مجمع البحرین (- یوشع بن نون)- 103

مجمع (- قصی)- 285

محارب- 343

محدثه (- فاطمه زهرا)- 433

محرق (- جفنة الاصغر)- 262

محسن بن علی بن ابیطالب- 436، 584

محصب (- ابطح)- 410

محکم بن الطفیل- 453

محکمة- 566

محمد بن ابی بکر الصدیق- 409، 425 465، 504، 513، 515، 531 532، 535، 554، 566 تا 568، 577

محمد بن ابی حذیفة بن عتبة بن ربیعه- 504 567

محمد بن ابی طلحة- 514

محمد بن ادریس الشافعی- 285

محمد بن اسحاق یسار- 86، 130، 298 315، 318، 320، 334، 347 392

محمد بن اشعث بن قیس- 456

محمد بن السایب- 259

محمد الاصغر بن علی بن ابیطالب- 584

محمد بن الاکبر بن علی (ع) (- محمد حنفیة)- 584

محمد الاوسط بن علی بن ابیطالب 430، 584

محمد الحصیبی (ابو الفتح ناصر الدین)- 266

محمد بن جریر الطبری- 16، 24، 41 56، 57، 78، 82، 87، 103 112، 131، 156، 179، 200 209، 219، 231، 236، 239 252، 258، 264، 266، 273 275، 281

محمد بن جعفر الطیار- 383، 436

محمد بن حسن العسگری- 444

محمد بن حنیفة (- محمد الاکبر)- 547 تا 549، 584

محمد بن سعد کاتب واقدی- 435

محمد بن سیرین- 534

محمد بن طلحة- 534

محمد بن عبد الرحمن- 438

محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة ابن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانة بن خزیمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (محمد مصطفی) (محمد امین) (محمد قرشی) (احمد) (رسول) (نبی) (شاهد) (بشیر) (مبشر) (نذیر) (منذر) (داعی الی اللّه) (سراج) (منیر) (رؤف) (مصدق) (مذکر) (مذمل) (مدثر) (عبد اللّه) (کریم) (حق) (مبین) (نور) (خاتم النبیین) (هادی) (طه) (یس) (ضحوک) (مشقح) (حمیا) (طااحید) (فارقلیطا) (مختار)

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 650

(مازوما) (روح الحق) (مقیم السنة) (مقدس) (حرز الامین) (اماحی) (حاشر) (عاقب) (متقی) (نبی الرحمة) (نبی التوبة) (نبی الامم) (رحمة) (مهداة) (قتال) (فاتح) (مصطفی) (امی) (امین) (قثم)- 2، 5، 11 12، 16، 18، 29، 98، 142 153، 227، 267، 283، 291 تا 295، 300، 301، 305 تا 307 309 تا 311، 314، 315، 319 322 تا 325، 329 تا 332، 339، 346، 347 349، 351، 360، 362 تا 364 369 تا 372، 376، 385، 396 399، 403، 407، 416، 421 تا 423، 435، 440 تا 442 444، 449، 450، 460، 491 497، 541، 542، 562، 570 582

محمد بن علی الباقر (امام) (ابی جعفر)- 334، 344، 379، 416، 431 433، 434، 436

محمد بن عمرو عاص- 537

محمد بن مسلمه انصاری- 343، 345 355، 365، 367، 371، 372 379، 380، 382، 523، 538

محمد بن یوسف- 296

محمد (امیر خواند)- 13

محمد تقی الشوشتری- 208 ح 321 ح 563 ح

محمد جزری (شیخ شمس الدین)- 298

محمد (- ناهبه)- 438

محمود بن مسلمه انصاری- 379، 380

محمود (فیل سفید)- 277 تا 279

محیصة بن مسعود- 380

محیی السنة (امام)- 112

مخارق بن الحارث- 545

مخارق بن عبد الرحمن- 551، 552

مخبر صادق (- محمد ص)- 577

مخرمة بن نوفل- 441

مخشی بن عمرو- 334

مخیرستان- 236

مدارک- 128

مداین- 32، 224، 231، 234، 235 237 تا 239، 242 تا 245 247، 249، 252 تا 254 280، 293، 360، 373، 374 476، 477، 482، 483، 484

مدرکه (- عامر، عمرو)- 284

مدغم «1»- 438

مدلج- 27

مدین- 55، 63: 79، 84

مدین (اصحاب، اهل- اصحاب الایکة)- 79

مدین بن ابراهیم- 79

مدینه- 94، 267، 268، 276، 286 290، 293، 297، 298، 301 313، 317، 320 تا 322، 325 تا 328، 330، 334 تا 336

______________________________

(1)- در چاپ تهران: مدعم.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 651

341 تا 344، 349 تا 352 354 تا 360، 363 تا 369، 373 374، 376، 377، 381 تا 386، 396 تا 406، 409، 410 412، 417، 425، 428 تا 431 434، 446، 448، 449، 450 451، 454 تا 457، 462 469 تا 472، 474، 476، 481 تا 489، 491، 494، 498 تا 503 505 تا 512، 516، 518، 519 523، 525، 527، 535، 536، 537 567، 570، 574

مرآة الجنان- 522

مراد (قبیله)- 580

مر الظهران- 356، 359، 386

مربد- 526

مرتضی (- علی بن ابیطالب) (مرتضی علی)- 2، 151، 153، 308 310، 316، 323، 326، 329 تا 331، 333، 334، 345 346، 348، 349، 352، 355 تا 357، 359، 361، 362، 364 372، 377 تا 379، 381، 386 388، 391 تا 395، 401 تا 404 406 تا 411، 414، 418 تا 420 425، 426، 430، 433، 435 436، 444، 445، 447، 490 493، 495، 496، 509، 511 تا 514، 518، 520، 524 تا 526، 530، 531، 534 تا 536، 538، 547، 549، 550 554، 556، 558، 563 تا 566 569، 570، 577، 579، 583

مرتضی بن الوضاح- 548

مرثد بن ابی مرثد- 353

مرثد بن سعد بن نمیر- 33، 34

مرثد بن عبد کلال- 271 تا 273

مرج الصفر- 461

مرجئة- 566

مرحب- 378، 380

مرداس (- پدر ضحاک)- 180

مرداس الظهری- 361

مردانه (- فیروز بن یزدجرد)- 236

مرزبان- 499

مرزبان بن وهرز- 281

مرزوان- 281

مرضیه (- فاطمه زهرا)- 433

مرغینان- 504

مرقوسیه- 150

مرنوس- 151

مرو- 171، 178، 210، 224، 254 488، 504

مروان بن الحکم- 426 تا 428 486، 501، 505، 509، 510 512، 514، 515، 519، 533 534

مروج الذهب- 181، 184، 230، 466

مرج الروم- 468

مروة- 57، 409

مرة بن سبا- 263

مرة (- ابو عسیب)- 438

مرة بن کعب بن لوی ... بن عدنان- 285 445، 506

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 652

مریسیع (بنی المصطلق) (غزوه)- 297 334، 356، 357، 427

مریسیع (آبی در خزاعه)- 357

مریم (خواهر موسی کلیم اللّه)- 83، 105

مریم (دختر قیصر، زن خسرو پرویز)- 218، 248

مریم بنت عثمان بن عفان- 519

مریم بنت عمران بن ماثان (مادر عیسی)- 131، 137، 138، 140 تا 142، 144 146، 147، 312، 402، 422 432، 434، 443، 472

مریوس (حواری)- 142، 148

مزدک- 239، 240، 260

مزدلفة- 410

مزینه (جیل)- 351

مزینه (قبیله)- 386، 396

مسافع بن طلحة- 344

مستقصی- 316، 357، 366، 409 445، 484، 532، 556، 558 559، 562، 566، 581، 584

مسجد احزاب- 401

مسجد اقصی- 118، 119، 122، 128 130، 131، 135، 136، 137 138، 139، 200، 318

مسجد الحرام- 278، 286، 294، 318 336، 337، 387، 388، 409 466

مسجد ضرار- 400

مسحر بن ایرج- 184

مسروح- 299

مسروق بن ابرهة- 279، 280

مسطح بن اثاثة- 335، 508

مسعود بن رجیل اشجعی- 500

مسعود بن عمرو بن عمیر- 316

مسعود بن خالد بن ثابت بن ربعی- 583

مسعود بن عمرو ثقفی- 428

مسعود بن مازن بن ذویب- 271

مسعود رازی- 44

مسعودی- 227

مسلم- 517

مسلم- 531

مسلم بن عبد ربه الازدی- 552

مسلم بن عقبه- 545

مسلمة بن خالد- 545

مسور بن مخرمة- 494، 495

مسیح (- عیسی)- 141 تا 144، 146 147 تا 150، 342، 402، 407

مسیحا (- مسیح)- 2، 143 تا 150 153، 212، 275، 276، 299 505

مسیسان- 467

مسیلمة بن ثمانة بن کثیر بن حبیب بن الحارث الحنفی- 412، 453

مسیلمه کذاب- 405، 406، 439، 445 449، 451، 452

مشلل- 390

مشیحا (- مسیح)- 142

مصاد- 400

مصبا- 128

مصر- 5، 17، 24، 25، 33، 46، 48 58، 60، 63، 64، 66، 67، 69 تا 71، 73 تا 75، 80، 81، 84 تا 86، 89، 92، 94، 99، 106، 133 158، 161، 164، 185، 210 211، 215، 466، 470، 494

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 653

500، 501، 504، 505، 508 510، 512، 513، 519، 522 524، 537، 566 تا 568، 577 578

مصطفی (- محمد ص)- 2، 16، 142 153، 227، 291، 326، 332 333، 339، 344، 346، 354 366، 367، 369، 381، 383 384، 388، 389، 404، 408، 409 419، 435، 436، 438، 440 441، 463، 465، 495، 541، 542 553، 555، 573، 580

مصطلق (- خزیمة بن معد بن عمیر بن ربیعة بن حارثة بن عمرو)- 357

مصعب بن ابی طلحة- 344

مصعب بن زبیر- 533

مصعب بن عمیر- 321، 344، 346 349

مصغر (ساحر)- 87

مضاض بن عمرو الجرهمی- 56، 287

مضر بن نزار بن معد بن عدنان- 284

مطامیر- 500

مطر بن فضه- 475

مطعم بن عدی- 315، 317

مطلب بن عبد مناف- 285، 286

مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة- 425، 493

معاذ بن جبل (- ابو عبد الرحمن)- 395 400، 406، 471

معاذ بن حارث (- معاذ بن عفراء)- 321 339، 340

معارف (معارف حصیبی)- 17، 143 157، 255، 264، 266، 267، 273

معالم التنزیل- 12، 23، 27، 55، 102 103، 112، 114، 142، 143 150، 275

معاویة بن ابی سفیان- 36، 288، 318 339، 340، 347، 389، 424 425، 426، 428، 445، 452 468، 472، 474، 493، 494 499، 501 تا 505، 508، 509 515، 519، 521، 523، 524 536 تا 538، 539 تا 541، 543 544، 545، 546، 547 تا 550 551 تا 555، 556 تا 572 575، 576، 578، 579

معاویة بن المغیرة- 352

معاویة بن بکر- 34

معاویة بن خدیع- 567، 568

معبد بن ابی معبد خزاعی- 352

معبد بن وهب- 340

معتب بن ابی لهب- 392

معتزله- 566

معد بن عدنان (- ابو قضاعة)- 284

معد بن عدی- 400

معدیکرب- (- سیف) 279

معرة النعمان (معرة)- 468

معقل بن قیس- 545

معوذ بن حارث بن رفاعه (معوذ بن عفراء انصاری)- 321، 339، 340 341

معونه (بئر)- 354

معهود- 76

معیة بن ابی لهب- 431 تاریخ حبیب السیر ج‌1 653 م ..... ص : 647

یقب (غلام عثمان)- 502

معیقب بن الدوسی- 575

مغازی محمد بن اسحاق- 130

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 654

مغیرة بن حارث بن عبد المطلب- 288

مغیرة بن خالد البکری- 548

مغیرة بن شعبة- 420، 437، 465، 482 487، 488، 489، 494، 498 500، 523

مغیرة بن عثمان بن عفان- 519

مغیرة (- عبد مناف)- 285

مفاتیح العلوم- 190، 191، 218، 136 239، 247، 253

مفید (شیخ)- 432

مقاتل بن زید- 544

مقداد بن اسود کندی (- مقداد بن عمرو ابن ثعلبة الکندی)- 308، 353 354، 368، 446، 507

مقداد بن عمرو بن ثعلبة الکندی (- مقداد بن الاسود)- 344، 507

مقدسی- 32

مقدونیه- 168، 215

مقصد اقصی- 17، 32، 33، 340، 349 351، 357، 371، 391، 400 408، 450، 452، 457، 466 467، 469، 493، 495، 519 523، 525، 534، 545، 547 552 تا 555، 584

مقوقس- 373، 375، 429، 438

مقوم بن عبد المطلب- 288

مقیس بن صبابة- 389

مکارم الاخلاق- 4

مکحول (غلام)- 531

مکحول (مولی رسول اللّه)- 438

مکران- 192، 488

مکرز بن حفص- 335، 371، 372 385

مکرمة بن ابی جهل- 335

مکسانیطس- 217

مکشلینا (- مکسلمینا)- 151

مکه- 19 تا 21، 31، 34، 37، 50 52، 54، تا 57، 94، 266 تا 268، 277، 278، 285، 287 288 تا 290، 295 تا 301 303، 312، 313، 314، 317 318، 321، 324، 327، 334 تا 338، 340، 342، 343 347، 348، 352 تا 354 356، 357، 359، 369 تا 372، 376، 382، 384 تا 387، 389، تا 391، 394 395، 402، 403، 409، 410 423، 425، 429، تا 432، 463 465، 489، 494، 502، 503 506، 514، 516، 517، 519 523 تا 525، 536، 553 562، 566، 570، 574، 575 578

ملاعب الاسنة (- ابو براء عامر بن مالک) 354

ملتان- 20

ملطیه- 170

ملکا- 150

ملکائیة- 150

ملک اخیر (- یزدجرد)- 254

ملکشاه سلجوقی (جلال الدین)- 485

ملیکة بن جرول بن مالک بن مسیب- 493

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 655

ممشوق (تازیانه)- 557

منا- 53، 54، 409، 410، 502

منات- 311، 390

مناقب ابو الموید خوارزمی- 331

مناهج السالکین- 559

مناهج الطالبین- 54

منتخب تاریخ وصاف- 4

منتظم ابن جوزی- 103

منجاب بن راشد- 502

منذر بن جبلة بن حارث بن ابی شمر، 262

منذر بن حسان ضبی- 478

منذر بن زبیر- 533

منذر بن زید- 396

منذر بن ساوی- 454

منذر بن عمرو بن خنیس- 321

منذر بن عمرو ساعدی- 354

منذر بن ماء السماء- 360

منذر بن منذر بن نعمان الاعور- 260

منذر بن نعمان الاعور بن امرؤ القیس- 233 234، 260

منذر بن نعمان بن حارث- 262

منذر بن نعمان بن منذر بن منذر بن ماء السماء- 261

منذر الاصغر- 262

منذر الاکبر بن حارث بن جبله- 262

منذر ثانی (- منذر بن منذر)- 242

منزله- 376

منشج بن یافث- 41

منف- 24

منوچهر- 183، 184 تا 188، 190 191، 200، 263، 585.

منیة بن الحجاج السهمی- 322، 337 338، 340، 341

موالید ائمه- 520

مؤتفکات- 50 تا 52

موته- 382، 383، 438

مور (قلعه) (- مانهیر)- 186

موریقی- 217، 218

موسی بن ظفر (- سامری)- 92

موسی بن عمران- 2، 15، 17، 75، 80 تا 105، 107، 114، 116 127، 129، 130، 141، 167 185، 201، 271، 274، 275 307، 312، 319، 320، 399 432، 485، 496، 557

موشی (- موسی)- 80

موص بن روبیل- 76

موص بن عیص بن اسحاق- 76

موصل- 48، 128، 130، 154، 223 255، 275، 452، 483، 484 574

موغان بن نورد- 33

موفق بن احمد الخوارزمی (ابو المؤید)- 316

مؤمن بن عبید المرادی- 552

مهاجر بن ابی امیه- 456، 465

مهدد- 34

مهدی (ع)- 148

مهراب- 187

مهران بن باذان- 476

مهران بن بهرام رازی- 478، 483

مهران (- سفینه)- 438

مهرک- 226، 227

مهر نرسی- 234 تا 236

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 656

مهره- 455

مهر هرمز بن مردانشاه- 251

مهلائیل بن قینان- 24، 177

میافارقین- 473

میسره- 303، 304

میقات (واقعه)- 81

میکا- 79

میکائیل- 19، 318، 331، 339، 413 323، 492، 493، 554، 555

میمون- 75

میمونه بنت حارث الهلالیه (- میمونه بنت حارث بن حزن بن بجیر بن هزم بن رویبة بن عبد اللّه هلال بن عامر بن صعصعة) (- بره)- 382، 385 413، 414، 428، 429 474

میمونه بنت سعد- 438

میمونه بنت عسیب- 438

میمونة بنت علی بن ابیطالب- 584

مینوس- 166، 168

 

ن‌

 

ناجیة بن جندب اسلمی- 369، 409

ناخور (پدر آزر)- 43، 48

ناخور بن تارخ- 57

ناشر بن عمرو بن شراحیل (- نعیم)- 264

ناشیة بن اموس- 132

ناصر الدین بیضاوی (قاضی)- 141 176، 221، 254

ناصر بن محمد الحصیبی (ابو الفتح)- 17 266

ناصره (قریه)- 143

نافع (- ابو السائب)- 438

نافع بن عبد اللّه خزاعی- 493

ناهبه «1» (- محمد)- 438

ناهید- 27

نایل بن قیس- 545

نایله- 57

نایله دختر عمرو بن طرب (- زبا)- 256

نایله (صنم)- 287

نایله بنت الفرافصة- 512، 515، 519 523، 537

نبط- 47، 48

نجاشی- 81، 276، 277، 279، 311 312، 313، 373، 374، 402 406، 427، 428، 438

نجد- 322، 354

نجران- 243، 275، 404، 406، 408 465، 493

نجف- 2، 522، 536، 538، 546 549، 564، 570، 579، 583

نجی اللّه (- نوح)- 29

نخچیرگان (- نرسی)- 228

نخلس؟ (حواری)- 142

نخلة (بطن)- 335، 393

نخیلة- 572، 574

نخیلین- 476

نرسی- 475

نرسی بن بلاش اشکانی- 220، 222

نرسی بن بهرام ثانی (- نخچیرگان)- 228

نرسی بن بیژن- 221

نریمان- 182، 186، 187

______________________________

(1) در چاپ تهران: راهبه.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 657

نزار بن معد بن عدنان (- ابو ربیعة، ابو ایاد)- 284

نسا- 488، 504

نسائی- 516

نسر- 26، 27

نسطور- 304

نسطورا- 150

نسطورس- 261، 262

نسطوریه- 150

نسناس- 264

نصیبین- 144، 231، 245، 250 253، 317، 327، 473

نضر بن الحارث- 313، 322، 339 340

نضر بن ربیعة بن عمرو بن الحارث بن مسعوف ابن مالک بن غنم بن نمارة بن لخم- 255، 256، 270

نضر بن کنانة (- قریش)- 284 285

نطاة (حصار)- 377

نظام التواریخ- 29، 221

نعثل- 514

نعمان بن اسود- 260

نعمان بن امرؤ القیس- 233

نعمان بن ایهم بن حارث- 262

نعمان بن بشیر انصاری- 523

نعمان بن حارث بن جبلة- 262

نعمان بن حارث بن جبلة (- ابو کرب، قطام)- 262

نعمان بن صفر العدوی- 461

نعمان بن عمرو- 262

نعمان بن مقرن مزنی- 477، 487

نعمان بن منذر بن منذر- 261، 292

نعمان بن الاصغر بن منذر الا بن اکبر- 262

نعمان الاعور بن امرؤ القیس بن عمرو- 260

نعیم بن ابی ربیعة اسلمی- 438

نعیم بن النحام- 461

نعیم بن سعد- 396

نعیم بن مسعود غطفانی- 363

نعیم بن مقرن- 488

نعیم (روز)- 261

نعیم (- ناشر بن عمرو بن شراحیل)- 264

نعیم بن هبیرة الشیبانی- 545

نفیر- 438

نفیسة بنت علی بن ابیطالب- 584

نفیسه بنت میمونه- 304

نفیع (- ابو بکرة)- 438

نفیل- 38

نفیل کنانی- 277

نفیلة بن هاشم بن عبد مناف- 286

نگارین (- جاماسب)- 239

نمر- 574

نمرود بن کنعان بن سام بن نوح- 43 تا 48، 76، 181، 191، 485

نوبه- 32، 249، 474

نوح بن لمک بن متوشلخ (- ساکن، ساکت، سکت، بشکر)- 2، 15، 16، 17 26، 29 تا 33، 36، 39، 40، 43 44، 53، 55، 97، 142، 143 175، 284، 294، 459، 485

نوذر- 468

نوذر بن منوچهر- 174، 186، 187 تا 190، 192، 196

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 658

نور الدین عبد الرحمن جامی- 16

نورج بن سام بن نوح- 32

نورد بن سام بن نوح- 33

نوری (امام)- 18

نوشجان- 281

نوش‌زاد- 242، 243

نوشیروان- 171، 172، 238، 241 تا 246، 252، 280، 281، 292 296

نوفل بن حارث بن عبد المطلب- 288 392

نوفل بن خویلد- 340

نوفل بن عبد اللّه مخزومی- 361، 362 364

نوفل بن عبد مناف- 285، 315

نونا (مادر ابراهیم خلیل)- 43 تا 45

نون بن یوشع- 381

نویفل (- فرعون مصر)- 133

نهاوند- 254، 450، 486، 487

نهروان- 247، 521، 568، 570 تا 572، 574، 577، 578

نهیک- 438

نیاطوس- 248، 249

نیره تو (جبل همایون)- 196

نیشابور 224، 238، 504، 505

نیطش- 472، 473

نیقاس- 168، 169، 170

نیقوماخس- 165

نیک‌رای (- قباد بن فیروز)- 238

نیل- 75، 80، 82، 89 تا 91، 133 319

نیمروز- 193

نینوی- 32، 128 تا 130

 

و

 

واثونا (بطن)- 326

وادی الرمل- 401

وادی السباع- 532

وادی القری- 38، 334، 381، 382

وادی النعمان- 22

وادی ایمن- 80، 85

وادی قدس- 143

واقد «1» (ابو واقد)- 438

واقد بن عبد اللّه- 335

واقدی- 337، 349، 350، 366 429

وامق- 210

وجیه الاخبار- 184

وحشی- 348، 389، 453، 555

ود- 26

وردان 579، 581

وردان (مولی رسول اللّه)- 438

وردان (غلام عمرو عاص) 537

ورقة بن نوفل بن اسد- 290، 304 307، 421

وسطو خوس ازفر- 211

وصی الاحمد (علی بن ابیطالب)- 520

ولد هند (- معاویه)- 564

ولی اللّه (- علی بن ابیطالب)- 520

ولید بن حذیفة بن المغیرة- 347

ولید بن زهیر طائی- 354

ولید بن عتبة بن ربیعة- 336، 339

______________________________

(1)- در چاپ تهران: واقدی

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 659

ولید بن عثمان- 519

ولید بن عقبة بن ابی معیط- 437، 498 499، 507، 543، 553، 555 566

ولید بن مصعب (- ابو العباس)- 81، 90

ولید بن مغیرة- 311؛ 314، 330، 340 519

ولیعة بن مرثد- 273

وهب بن عمیر بن وهب الجمحی- 340

وهب بن ابی عبیدة بن مسعود ثقفی- 475

وهب بن قابوس مزنی- 351

وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب- 280 289

وهب بن منبه- 17، 76، 86، 87، 135 139، 158، 320

وهرز (- خرداد) 279، 280، 281

ویس- 219

 

هـ

 

هابیل- 21، 22، 53

هاجر- 49، 50، 53، 55، 56

هاروت- 27، 28

هارون (برادر موسی)- 2، 80، 81، 82 86، 87، 88، 91 تا 93، 95 99 تا 101، 103، 105، 107 115، 132، 137، 185، 319 399، 428، 496، 557

هارون الرشید- 296، 583

هاشم بن عبد مناف (- عمرو؛ عمرو العلی)- 285، 286، 447، 542، 557

هاشم بن عتبة بن ابی وقاص- 461، 479 480، 483، 484، 544، 553

هاشم بن المغیرة- 465

هاله (فرزند خدیجه)- 421

هاله (خواهر خدیجه)- 422، 423

هامان- 86، 88، 89، 90

هانی بن خطاب- 554

هانی بن عمیر- 545

هبار بن الاسود- 389

هبل- 57، 347، 388

هبیرة بن ابی وهب- 361، 362

هجر- 541

هدهاد بن شراحیل- 264

هذیل- 27، 390

هرات- 210، 245، 504، 586

هردوس- 139

هردوس- 215

هردوس الاصفر- 147

هرقل- 218، 241، 249- 250، 373 374، 458- 459، 460، 462 467، 468، 469، 473

هرقل (دیر)- 136

هرقل (مدینه)- 218

هرم بن حیان عبدی- 502

هرم بن حیان یشکری،- 502

هرمز (حاکم ایله)- 457

هرمز (- کیسان)- 438

هرمزان- 478، 484، 498، 538

هرمز بن بلاش اشکانی- 220

هرمز بن شاپور (- بطل)- 226، 227 228

هرمز بن نرسی (- کوه‌بد)- 229 231

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 660

هرمز بن نوشیروان (- ترک‌نژاد)- 244 تا 248، 281

هرمز بن یزدجرد (- فرزانه)- 236

هرمز جان- 223

هرمس (- ادریس)- 24

هری- 210

هزار اسف پسر کیشواسف- 197

هزار مرد- 457

هشام- 438

هشام بن امیة المخزومی- 345

هشام بن عاص- 458 تا 461

هشام بن عبد الملک بن مروان- 243

هشام بن عمرو بن الحارث العامری- 315

هشام بن المغیرة بن عبد اللّه بن عمرو بن مخزوم بن نقطه بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب (- ابی امیة)- 426 465

هلال بن ابی هبیرة- 545

هلال بن الحارث (- ابو الحمراء)- 438

هلال بن علقمه- 481

هلوت بن بلامت- 14

همام بن قبیصة- 545

همای بنت بهمن- 204، 206

همایون (جبل) (- نیره‌تو)- 196

همدان- 136، 223، 487، 488، 498 519، 549

همدان (قبیله)- 409، 552

هند (- هندوستان)- 182، 200، 212 213، 227، 235، 243، 482

هند (- ام حبیبة)- 427

هند (- ام سلمة)- 426

هند بن نباش (- ابو هاله)- 421

هند فرزند خدیجه و ابو هاله)- 421

هند بن حارثه- 438

هند بنت عتبة بن ربیعة (- آکلة الاکباد)- 347، 348، 389، 542، 547 549، 560، 564، 576

هند بنت عمرو بن حزام- 350، 351

هند بنت عوف بن زهیر بن الحرب- 428

هند بنت نعمان الاعور- 260

هند (دیر)- 260

هندوستان- 20، 32، 128، 185، 192 211، 212، 214، 234، 235 241، 243، 586

هوازن- 391، 392، 394، 395

هود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح (- هود بن عبد اللّه)- 33، 35، 38 263

هود بن عبد اللّه بن رباح بن حارث بن عاد بن عوص بن ارم بن سام (- هود بن شالخ ...)- 33

هوذة بن علی حنفی- 373 تا 376

هوز- 79

هوشا- 128

هوشع- 128

هوشنگ- 174، 177

هویه سنبا (ذو الاکتاف، شاپور ...)- 229

هیاطلة- 236 تا 238 240، 243 254

هشیم بن عدی- 442

هیرمند «1» (- گشتاسب)- 200

______________________________

(1)- صحیح: هیربد.

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 661

هیلای- 216

 

ی‌

 

یارد (- برد، یرد بن مهلائیل)- 24

یاساف بن اعوائیل- 76

یاسین (پدر الیاس)- 107

یافث بن نوح- 32، 40

یافعی (امام عبد اللّه)- 342، 445، 450 469، 472، 474، 486، 505 تا 507، 522، 534، 536 546، 549، 556، 557، 578

یأجوج- 41

یثروب (- شعیب)- 79 یثرب- 267 تا 269، 297، 321 322، 327، 354، 363، 377 385، 389، 396، 401، 412 527

یحنس (حواری)- 148

یحیی بن زکریا- 132، 138 تا 140 147، 219، 221، 289، 294 319

یحیی (حواری)- 142، 148، 149

یحیی بن طلحة- 534

یحیی بن علی بن ابیطالب- 584

یحیی بن قیس الخزاعی- 547

یرد بن مهلائیل (- برد، یارد)- 24

یرعش (ارعش، ابو کرب بن شمر ...)- 264

یرموک- 462، 467، 469، 472

یزدان‌بخش- 246

یزدجرد بن بهرام (- سپاه دوست)- 236

یزدجرد بن بهرام بن شاپور (اثیم)- 232، 233

یزدجرد بن شهریار (- ملک اخیر)- 253، 254، 477، 482 تا 488 504

یزید بن ابی سفیان- 458، 461، 465 467، 472

یزید بن اسد- 545

یزید بن امیة- 545

یزید بن ثعلبة- 321

یزید بن حصین- 572، 573

یزید بن قیس نخعی- 510

یزید بن معاویه- 425، 426

یزید بن هالی- 560

یزید بن هبیرة- 545

یس (- حنظلة)- 39

یسار (غلام)- 338

یسار (مولی رسول اللّه)- 438

یسار بن سبع (- ابو العادیه)- 554

یسرة بن مسروق عبسی- 473

یشتاجر بن یعقوب (- یشجر)- 59

یشجر (- یشتاجر)- 59، 76

یشجب بن یعرب بن قحطان بن هود- 163

یشکر (- نوح) 29

یعرب بن قحطان بن هود النبی- 22، 55 124، 263

یعفور (درازگوش)- 375

یعقوب پیغمبر (- اسرائیل)- 17، 43، 50 57، تا 63، 69 تا 75، 81، 82، 102 114، 208، 294، 434

یعقوب (حواری)- 142، 148

یعقوب بن طلحة- 534

یعقوس؟ (حواری)- 147، 148

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 662

یعلی بن امیة- 406، 494، 519

یعلی بن منبه (- یعلی بن امیة)- 383 524، 525

یعوق- 26، 27

یغوث- 26، 27

یقن بن اسود بن سام- 32

یکسوم بن ابرهة- 279

یلملم- 390

یمامة- 39، 241، 265، 266، 373 441، 457، 461

یمان بن جبل یعسی- 351

یمن- 22، 50، 55، 100، 123، 124 149، 192، 193، 239، 241 242، 254، 263، 264، 266 تا 271، 273، 274، 276، 277، 279 تا 281، 286، 303، 360، 374 375، 406، 408، 409، 442 448، 449، 452 تا 454، 456 471، 494، 519، 524، 525 553، 560، 570، 577

ینبع (بطن)- 335

یوحنا- 120، 121

یوحنا (حواری)- 216

یوسف بن یاسف- 14

یوسف بن یعقوب (صدیق)- 5، 58 تا 77، 81، 89، 93، 113، 193 294، 319، 389، 434

یوسف (- ذو نواس)- 274

یوسف زلیخا- 64

یوسف نجار- 140 تا 142

یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف- 90، 91، 97، 103 تا 105، 116 185

یوشع (نقیب موسی)- 99، 101

یوقنا؟ (حواری)- 142، 148

یولس یهود (یونس)- 149، 150

یونان- 24، 164، 165، 167 تا 169 209، 210، 214، 217

یونس بن متی- 108، 128 تا 130

یونس (- یولس یهود)- 150

یهوأ بن مری- 75

یهودا بن یعقوب- 59، 62، 73 تا 75 113، 127

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 663

 

فهرست مطالب‌

 

جلد اول کتاب حبیب السیر عنوان صفحه

دیباچه کتاب 1- 9

افتتاح در ذکر اول مخلوقات 9- 10

گفتار در بیان اول چیزیکه خلعت پوشید و در بزم مستی جام فرح انجام محبت نوشید 10- 11

ذکر خلق شدن طبقات آسمان و زمین 11- 13

ذکر مجملی از احوال جان بنی الجان 13- 15

در بیان احوال انبیاء عظام 15- 16

گفتار در بیان آنکه از زمان خلقت آدم تا اوان ظهور خیر الانام ص الی یوم القیامه چند سال منقضی شده 16- 17

ذکر آدم علیه السّلام 17- 18

گفتار در بیان آفرینش آدم و حوا 19- 22

حدیث استخراج ذریت ابو البشر 22- 23

ذکر شیث علیه السلام 23- 24

ذکر ادریس علیه السلام 24- 25

ذکر رفع ادریس 4 به آسمان 25- 26

ذکر ابتداء پرستش اصنام 26- 27

ذکر هاروت و ماروت 27- 29

عنوان صفحه

ذکر نوح علیه السلام 29- 30

گفتار در بیان مجملی از عناد اهل عصیان 30- 33

ذکر هود نبی 33

گفتار در بیان تمرد قوم عاد 33- 35

ذکر شدید و شداد 35- 36

ذکر صالح پیغمبر 36- 37

گفتار در بیان کفر و طغیان ثمود 37- 39

ذکر اصحاب رس 39- 40

ذکر ذو القرنین اکبر 4 40- 41

گفتار در بیان نهضت ذو القرنین 41- 42

ذکر ابراهیم علیه التحیة و التسلیم 42- 44

گفتار در بیان عصیان نمرود 44- 46

گفتار در بیان صعود نمرود 46- 48

ذکر هجرت ابراهیم 4 48- 49

ذکر تولد اسماعیل و اسحق 49- 50

ذکر لوط علیه السلام 50- 51

ذکر مبتلا شدن کفار 51- 52

گفتار در بیان بنای بیت الحرام 52- 54

ذکر حج گزاردن ابراهیم 54- 55

ذکر اسماعیل 4 55- 57

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 664

ذکر اسحق 4 57- 58

گفتار در بیان سبب رنجش خاطر عیص 58- 60

ذکر یوسف 4 60- 61

گفتار در بیان نشمه از هدایت آن مهر سپهر خوبی و دور افتادن او بجهة ضدیت اخوان 61- 64

گفتار در بیان اسم و نسب زلیخا 64- 67

گفتار در بیان مخلص یوسف از زندان 67- 69

گفتار در بیان ظهور قحط در میان مردم 69- 73

گفتار در بیان مراسله یعقوب 73- 74

ذکر انجام روزگار یوسف 74- 75

ذکر اسباط 4 75- 76

ذکر ایوب صبور 4 76

گفتار در بیان بلیات ایوب 76- 79

ذکر شعیب 4 79

گفتار در بیان شمه از ضلالت اصحاب مدین 79- 80

ذکر موسی و هارون علیهم السلام 80- 81

گفتار در بیان شمه از طغیان فرعون 81- 83

حکایت هجرت موسی 83- 85

گفتار در بیان وصول موسی بوادی ایمن 85- 87

گفتار در بیان شهید شدن آسیه 88- 89

ذکر بیرون رفتن موسی از مصر 89- 91

ذکر رفتن موسی بطور سینا 91- 94

قصه بقره 94- 95

ذکر عصیان قارون 95- 96

ذکر شمه از حال خضر 96- 99

ذکر توجه موسی و بنی اسرائیل بشام 99- 100

ذکر وفات هارون 100- 101

صفت عصای موسی 101- 102

بیان چگونگی تابوت سکینه 102- 103

ذکر یوشع سلام اللّه علیه 103- 104

گفتار در بیان توج؟؟؟؟؟؟ شع 104- 105

ذکر کالوب بن یوفنا 105- 106

ذکر حزقیل النبی 206- 107

ذکر الیاس نبی 107

ذکر ضلالت و گمراهی احب 107- 209

ذکر الیسع بن اخطوب 4- 109- 110

ذکر ذو الکفل 4- 110- 111

ذکر مغلوب شدن بنی اسرائیل 112- 113

گفتار در بیان سلطنت طالوت 113- 116

ذکر داود النبی 4- 116

گفتار در بیان سبب ذلت و فتنه داود علیه السلام 116- 119

ذکر سلیمان علیه السلام 119- 120

ذکر بعضی از قضایا که در زمان

حیات داود روی نمود 120- 122

گفتار در بیان جلوس سلیمان 122- 123

ذکر ضیافت سلیمان 123

قصه بلقیس 123- 125

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 665

ذکر فتنه سلیمان علیه السلام 125- 127

ذکر حدیث رد خورشید 127

ذکر نبوت اولاد سلیمان 127- 128

ذکر یونس بن متا علیه السلام 128- 130

ذکر حکومت صدیقه 130- 131

ذکر شمه از احوال بخت النصر 131- 136

ذکر عزیر علیه السلام 136- 137

ذکر شمه از احوال زکریا 137- 138 تاریخ حبیب السیر ج‌1 665 فهرست مطالب ..... ص : 663

ر شهادت زکریا 138- 139

ذکر یحیی علیه السلام 139- 140

ذکر حمل مریم 140- 141

ذکر نبوت عیسی 141- 143

ذکر زنده شدن سام بن نوح 143- 146

حکایت نزول مایده 146- 147

ذکر رفتن مسیحا بسپهر خضرا 147- 148

ذکر شمه از احوال حواریان 138- 149

ذکر شمه از کیفیت مدینه حاضورا 149

ذکر شمه از احوال یولس جهود 149- 150

ذکر مجملی از حال اصحاب کهف 150- 153

ذکر جریح راهب 153- 154

ذکر جرجیس علیه السلام 154- 156

ذکر شمشون عابد زاهد 156- 157

گفتار در بیان شمه از احوال حکما 157- 158

ذکر لقمان علیه التحیة و الغفران 158- 160

ذکر صاب 160- 161

ذکر فیثاغورث صوری 161- 162

جاماسب- سقراط 162- 163

جزء دوم در ذکر ملوک عجم و سلاطین عرب قبل از ظهور حضرت رسالت پناهی ص 174- 175

گفتار در بیان مجملی از وقایع 175- 178

ذکر شمه از احوال جم و استیلای ضحاک 178- 181

ذکر فریدون بن اثفیان 181- 183

ذکر ولادت اولاد فریدون 183- 184

ذکر منوچهر 184- 185

گفتار در بیان لشکر کشیدن افراسیاب 185- 186

ذکر سام بن نریمان 186- 187

ذکر نوذر بن منوچهر 187- 188

ذکر لشکر کشیدن افراسیاب 188- 190

ذکر گرشاسب و بیان سلطنت کیان 190- 191

گفتار در بیان وقایع زمان کیکاوس 192- 195

ذکر کیخسرو بن سیاوش 195

گفتار در ایراد بعضی از محاربات 196- 198

گفتار در بیان رنجش گشتاسب 198- 199

تاریخ حبیب السیر، ج‌1، ص: 666

ذکر سلطنت گشتاسب 199- 200

ذکر زرشت 200- 201

گفتار در بیان مخالفت گشتاسب 201- 204

بهمن بن اسفندیار 204- 205

ذکر مآل حال رستم بن زال 205- 206

ذکر همای بنت بهمن 206

ذکر دارب بن بهمن 207- 208

ذکر مجملی از حال بنی الاصفر 208- 209

ذکر اسکندر ذو القرنین 209- 210

ذکر مجملی از صادرات افعال اسکندر 210- 214

ذکر شمة از اخبار ملوک روم 215- 218

گفتار در بیان سلطنت اشکانیان 218- 221

گفتار در بیان احوال ساسانیان 221- 222

ذکر احوال اردشیر بابکان 222- 224

حکایت ولادت و سلطنت شاپور 224- 225

حکایت گرفتار شدن ضیزن 225- 226

ذکر تولد و پادشاهی هرمز ابن شاپور 226- 227

ذکر مانی نقاش 227- 228

ذکر سلطنت بهرام بن بهرام 228- 229

ذکر شاپور بن هرمز 229

گفتار در بیان سلطنت شاپور ذو الاکتاف 229- 231

ذکر اردشیر بن اردشیر 231- 232

ولادت بهرام گور 232- 234

گفتار در ذکر توجه خاقان بقصد تسخیر ایران 234- 235

یزدجرد بن بهرام 236- 237

گفتار در بیان مخالفت فیروز 237- 238

ذکر بلاش بن فیروز و قباد ابن فیروز 838- 239

ذکر ظهور مزدک 239- 240