وبلاگ انوش راوید

چند مورد سفارش انوش راوید

چند مورد سفارش انوش راوید

 پیش گفتار

       همیشه سفارش هایی دارم،  البته همه به نوعی سفارش دارند،  ما ملت اول راه تجربه آزادی اندیشه و قلم در اندازه مجازی و اینترنتی آن هستیم،  و امیدوارم سربلند از این آزمایش بیرون آییم،  و قبول شویم،  تا بتوانیم به مرحله اصلی آن برویم.  در این مورد،  و مورد کار های جمعی،  در سیستم آموزشی ایران هیچ نمی گویند،  و یاد نمی دهند،  و به نوعی،  یا در واقع این سیستم ناکارآمد شده است.  ما ملت از روشنفکر هایمان تقاضا داریم،  این موارد مهم را در نظر داشته باشند،  و مرتب از آنها بگویند و بنویسند.

تصویر انوش راوید در دریاچه بختگان، 1387 ،  عکس شماره 3352.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.

نقد انوش راوید

      تاکنون هیچ کاری و جلسه ای و نوشته ای برای نقد و تحقیق و تحلیل های علمی مطالب وبسایت ارگ انجام نشده است.   اندکی موجود ضد ایرانی و دشمن ملت تاریخی ایران،  در چند وب متفرق مطالب غیر اصولی و بی ادبانه،  بعنوان نقد انوش راوید نوشته اند،  آنها نمی دانند با اینکار ها فقط ضعف دانش و ادب خودشان را می رسانند.  همانگونه که در آینده بینی نوشتم،  قرن 21 زمان تخصص و تخصصی تر بودن است،  دیگر امکان آن نیست،  که باری به هر جهت بود،  یا با خیال و دانش و احساس قرن گذشته زندگی کرد.  زمین دارد باسرعت زیر پای ما حرکت می کند،  سرعت تحولات علمی بسیار بالاست،  نباید غفلت کرد و کم دقت بود.

عکس انوش راوید در یکی از آثار تاریخی ایران،  مشروح در اینجا، عکس شماره 4560.

جهت اهداف ملی و مردمی ایران،  در بحث های تاریخی شرکت کنید،  نظر بدهید و بپرسید.

تصویر لوگو آزادی اندیشه و قلم اینترنتی را پاس دارید،  عکس شماره 1608.

با بررسی های علمی بگویید و بنویسید

      با بررسی های علمی بگویید و بنویسید،  تا پایه های علم و دانش در تاریخ و تاریخ اجتماعی،  بنیانی تر و قویتر گردد.  تمام نظرات و پرسشها را پست می کنم،  البته دو منظور دارم،  اول حفظ و نگهداری آزادی اندیشه و قلم،  دوم خدمات علمی جدید.

      تاریخ ما پر از حادثه است،  اتفاقاتی که تاریخ ما را ساخته اند،  بعضی اشخاص آنها را خوب،  و بعضی بد می پندارند،  در هر صورت تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران هستند.  علم را با خوب و بد نمی سنجند،  علم تحقیق و تحلیل دارد،  علم رشد و تکامل دارد.  امیدوارم همه عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند،  بویژه آنهایی که می پندارند وبلاگ انوش راوید،  یک تز و جایگاه ایران پرستی است.  آنها با دیدن مثلاً نام کوروش بزرگ،  یا فردوسی طوسی در وبلاگ،  با سادگی و کم دانشی خودشان،  و نخواندن و درک نکردن مطالب،  فوری و از روی احساس می پندارند،  این یک وب بنیادگرایی است.

قهرمان تاریخ ایران

      وقتی صحبت از قهرمانان تاریخ ایران می شود،  همه بلافاصله بیاد بزرگان در تاریخ ایران می افتند.  بدین منظور در جستجوها نوشتم قهرمان تاریخ ایران،  همه از آریوبرزن، کوروش بزرگ، بابک خرم دین و... الی آخر از این بزرگان تاریخ ایران نوشتند،  و تقریباً همه قهرمان را در شمشیر و تیر و تفنگ و یا اسطوره و داستان می بینند،  درصورتیکه من همه آن بزرگان را بخشی از تاریخ ایران می دانم،  و هیچ وقت صرفاً بعنوان قهرمان از آنها یاد نکردم.  قهرمان تاریخی تعریف دیگر دارد،  و نیاز به شاخص هایی دارد،  که باید آن ها را شناخت.

   تصویر ستارخان ( سردار ملی ) به اتفاق دسته ای از مجاهدین مسلح تبریز،  تنی چند از قهرمانان تاریخ ایران،  که باعث رشد و تکامل و تغییر تاریخ اجتماعی ایران شدند،  عکس شماره 1306.  چه بسا بسیاری از آنها نمی دانستند،  که دارند تغییر ناپیوسته در تاریخ اجتماعی ایران ایجاد می کنند،  یعنی گذر تاریخی از فئودالی به بورژوازی،  مشروح در اینجا.

   معنی قهرمان تاریخی ــ  درباره معنی قهرمان و بزرگ و دلاور و جنگجو و این دست،  زیاد نوشته اند،  ما می توانیم بنا به میل خودمان هر برداشتی از این معانی داشته باشیم.  مانند من که قهرمان را با قهرمان تاریخی جدا می دانم،  قهرمان می تواند یک ورزشکار یا دلاور یا جنگجو یا غیره باشد،  ولی قهرمان تاریخی کسی است،  که بنا به تعریف مشخص و شناخته شده،  تغییرات اصولی و اساسی در رشد و تکامل تاریخی و اجتماعی و علمی ایجاد کرده باشد.

      عزیزانی در نظرات بمن نسبت می دهند:  "قهرمان مبارزه با دروغ های تاریخ"  یا "قهرمان تاریخ نویسی ایران"، "پدر تاریخ نویسی نوین ایران" یا "دلاور مبارز با استعمار و امپریالیسم" و از این دست تعریفها.  ضمن سپاسگزاری از این عزیزان، همانطور که در بالا نوشتم،  از نظر من هر شخصی که بتواند،  تغییرات پیوسته یا ناپیوسته در تاریخ و اجتماع و اقتصاد،  و کلاً در علم ایجاد کند،  و باعث رشد و تکامل شود،  قهرمان و یا پدر و بزرگ تاریخی ملت است.

      یکبار دیگر از عزیزان که می نویسند:  انوش راوید قهرمان تاریخ نویسی ایران،  یا انوش راوید پدر تاریخ نویسی نوین ایران،  یا انوش راوید بزرگ مبارزه با دروغ های تاریخ ایران،  و غیره،  بسیار سپاسگزارم.

. . . سفارشها ادامه دارند . . .


 


کلیک کنید:  فرهنگستان تاریخ ایران

کلیک کنید:  آزادی و دشمنان آزادی جدید

کلیک کنید:  تاریخ پدافند ملی و مردمی ایران

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.

ارگ   http://arq.ir

 

کلیک کنید:  تماس و پرسش و نظر

تاریخ ارسال: 1394/11/21 ساعت 15:32 | نویسنده: انوش راوید | چاپ مطلب

وبسایت ارگ انوش راوید